2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Uusi Golf Sportsvan – muunneltavaa tilaa

Uusi Golf Sportsvan – muunneltavaa tilaa

 

Teksti: Timo Toiviainen  |  Kuvat: Volkswagen  |  Marraskuu 2017

Golf-perheen tilaihme Sportsvan uudistui ilmeeltään ja varustelultaan. Uudet EVO-bensiinimoottorit ovat huippuratkaisu tämän päivän taloudellisuusvaatimuksiin. 

Jos Volkswagen Golf tun­tuu so­pi­val­ta ko­ko­luo­kal­ta, mut­ta per­he tar­vit­see hiu­kan enemmän ja muun­nel­ta­vaa ti­laa, on uusi Golf Sportsvan erin­omai­nen rat­kai­su.

Sports­va­nin ak­se­liväli on 5 sent­tiä pi­dem­pi kuin Gol­fis­sa, mikä tar­koit­taa rei­lum­pia sisäti­lo­ja. Mat­kus­ta­mos­sa on ta­ka­na is­tu­vil­le kääntöpöydät, leh­ti­tas­kut ja esiin tai­tet­ta­van kyynärno­jan mu­ki­te­li­neet. Sports­va­nis­sa mat­kus­ta­vat lap­set­kin mie­lik­seen, sillä is­tuin­kor­keut­ta on hie­man Gol­fia enemmän. Kor­keus hel­pot­taa myös au­toon käyntiä ja is­tui­mel­ta pois­tu­mis­ta.

Ta­kais­tuin­ta voi siirtää pi­tuus­suun­nas­sa jopa 18 sent­tiä. Se tar­koit­taa, että ta­va­ra­ti­laa voi­daan selkäno­jat ylhäällä kas­vat­taa 500 lit­ras­ta 590 lit­raan. 

Mak­si­mis­saan ta­va­ra­ti­la ve­nyy yli 1 500 lit­raan. Lisäva­rus­tee­na ti­lat­ta­va kaa­det­ta­va etuselkänoja mah­dol­lis­taa jopa 2,48 met­rin pi­tuis­ten esi­nei­den kul­je­tuk­sen.

Uu­dis­tu­nut Sports­van saa­puu vuo­den 2018 alus­sa Volkswagen-jälleen­myy­jil­le. Mal­li on ko­ke­nut sa­man päivi­tyk­sen kuin Golf. Ele­gan­tim­pi ul­koi­nen ilme syn­tyy uu­del­leen­muo­toil­luis­ta pus­ku­reis­ta ja ajo­va­lois­ta. Sports­van on ni­mensä mu­kai­ses­ti ur­hei­lul­li­sen oloi­nen pit­ki­ne ko­ne­pel­tei­neen ja voi­mak­kai­ne kyl­ki­lin­joi­neen.

Led-päiväajo­va­lot ja led-ta­ka­va­lot ovat va­kio­va­rus­te. Ajo­va­lois­sa ha­lo­gee­nien ti­lal­le voi va­li­ta led-ajo­va­lot.

Viihdettä älypuhelimesta ja verkosta

In­fo­tain­ment-järjes­telmät ovat näkyvästi esillä Sports­va­nin uusil­la ver­hoi­lu­ma­te­ri­aa­li­vaih­toeh­doil­la pi­ris­te­tyissä sisäti­lois­sa. La­si­pin­tais­ten kos­ke­tusnäyttöjen koot ovat kas­va­neet. Radio- ja navigointijärjestelmissä on myös kat­ta­vat älypuhelinliitännät. Disco­ver Pro -järjes­telmän na­vi­goin­tia voi käyttää ele- tai pu­heoh­jauk­sel­la (Voice Cont­rol).

Kuljettajaa avustavaa turvallisuutta

Sports­va­nin va­kio­va­rus­tei­siin ku­luu hätäjar­ru­tus­toi­min­nol­la va­rus­tet­tu, ja nyt myös ja­lan­kul­ki­ja­tun­nis­tuk­sen sisältävä ympäristönval­von­ta Front Assist. Saa­ta­vil­la on ruuh­kas­sa au­to­maat­ti­ses­ti jo­non mu­ka­na kiih­dyttävä ja jar­rut­ta­va Traffic Jam Assist, joka käyttää apu­naan mu­kau­tu­vaa va­kio­no­peu­densäädintä (ACC) ja kais­tan­pi­toa­vus­tin­ta (Lane As­sist). Lisäva­rus­te­lis­tal­ta löytyvät myös hätäti­lan­nea­vus­tin Emergency Assist sekä en­simmäisenä tässä ko­ko­luo­kas­sa perävau­nun pe­ruu­tusa­vus­tin (Trai­ler As­sist).

Sportsvanissa matkustavat lapsetkin mielikseen, sillä istuinkorkeutta on hieman Golfia enemmän.


Uudet ja taloudelliset EVO-bensiinimoottorit

Volkswa­ge­nin ke­hittämät uu­det 1,5 TSI EVO -ben­sii­ni­moot­to­rit ovat vas­taus uusim­piin vaa­ti­muk­siin ta­lou­del­li­suu­des­sa ja vähäpäästöisyy­dessä. En­tistä pa­rem­man hyöty­suh­teen tar­joa­va voi­manlähde on va­rus­tet­tu polt­toai­neen yh­teis­pai­ne-suo­ra­ruis­ku­tuk­sel­la, sy­lin­te­rien le­puu­tus­toi­min­nol­la (ACT) ja tur­boah­ti­mel­la. Te­ho­vaih­toeh­dot ovat 96 kW (130 hv) ja 110 kW (150 hv).

Sports­va­nin moot­to­ri­va­li­koi­ma kat­taa yh­teensä neljä TSI-moot­to­ri­vaih­toeh­toa ja kak­si TDI-die­se­liä al­kaen te­ho­luo­kas­ta 63kW (85hv).

DSG-au­to­maat­ti­vaih­teis­to on saa­ta­vil­la Com­fort­li­ne- ja High­li­ne-va­rus­te­lu­ta­soi­hin.