2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Volkswagen Arteonin Pre-Crash-turvajärjestelmä havaitsee vaaratilanteet

Volkswagen Arteonin Pre-Crash-turvajärjestelmä havaitsee vaaratilanteet

 

Teksti: Volkswagen  |  Kuvat: Volkswagen  |  Kesäkuu 2017

Volkswagen Arteonin uusimman sukupolven ennakoiva Pre-Crash-turvajärjestelmä voi havaita auton takaa tulevat vaaratilanteet. Järjestelmä käyttää ensimmäistä kertaa myös kaistanvaihtoavustin Side Assistin tietoja. 

Ti­lan­ne, jota ku­kaan ei ha­lua ko­kea: lii­ken­ne­va­lot ovat pu­nai­set ja taus­ta­pei­listä näkyy, että ta­kaa tu­lee auto ai­van lii­an ko­val­la vauh­dil­la, jol­loin peräänajo on to­dennäköistä. Tällai­ses­sa ti­lan­tees­sa Ar­teo­nin uusi, lisäva­rus­tee­na saa­ta­va en­na­koi­va tur­vajärjes­telmä Pre-Crash aut­taa mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan.

En­na­koi­van Pre-Crash-tur­vajärjes­telmän tun­nis­ti­met pys­tyvät en­simmäistä ker­taa rea­goi­maan pait­si ajo­ti­lan­tee­seen ja keu­latörmäyk­siin myös ta­kaa tu­le­viin vaa­ra­ti­lan­tei­siin. 

Järjestelmä reagoi sekunnin murto-osissa ja pienentää näin onnettomuuden aiheuttamia vahinkoja.

Ajo­ti­lan­teet on mah­dol­lis­ta ha­vai­ta esi­mer­kik­si ESC:n eli elekt­ro­ni­sen ajon­va­kau­tusjärjes­telmän avul­la, ja keu­latörmäyksiä ehkäisee ympäristönval­von­tajärjes­telmä Front As­sist.

Järjes­telmä hyödyntää kais­tan­vaih­toa­vus­tin Side As­sis­tin tie­to­ja. Järjes­telmä voi se­kun­nin mur­to-osis­sa ryh­tyä toi­men­pi­tei­siin, jot­ka pie­nentävät on­net­to­muu­den ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja.

 

Näin Pre-Crash-turvajärjestelmä toimii

En­na­koi­va Pre-Crash-tur­vajärjes­telmä hyödyntää kais­tan­vaih­toa­vus­tin Side As­sis­tin tu­nis­ti­mia, jot­ka va­roit­ta­vat ”kuol­lees­sa kul­mas­sa” ole­vas­ta ajo­neu­vos­ta. Kais­tan­vaih­toa­vus­tin Side As­sist pys­tyy re­kis­teröimään tut­ka-an­tu­rei­den­sa avul­la Ar­teo­nin ta­ka­na ole­vien ajo­neu­vo­jen si­jain­nin ja no­peu­den, jot­ka Pre-Crash-tur­vajärjes­telmä ana­ly­soi.