2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Volkswagen Economy: Edullista huoltoa yli 5-vuotiaille Volkswageneille

Volkswagen Economy: Edullista huoltoa yli 5-vuotiaille Volkswageneille

 

Teksti: Volkswagen |  Kuvat: Volkswagen  |  Maaliskuu 2017

Kun autolle karttuu ikää, sen ylläpito on entistäkin tärkeämpää. Pienikin vika tai korjaus huonolaatuisilla osilla voi olla merkittävä turvallisuusriski. 

Volkswagen Eco­no­my -huol­to on yli vii­si­vuo­tiail­le Volkswagen-mal­leil­le tar­koi­tet­tu pal­ve­lu. Se pitää sisällään nor­maa­lin huol­to-oh­jel­man mu­kai­set huol­lon tar­kas­tus­koh­teet sekä moot­to­riöljyn ja -suo­dat­ti­men vaih­don. Eco­no­my-huol­to ja -osat tar­joa­vat edul­li­sen vaih­toeh­don au­ton ylläpi­toon.

Kun auto on huol­let­tu val­tuu­te­tus­sa Volkswagen-huol­los­sa, hyödynnät Liik­ku­mis­tur­van. Se tar­jo­aa apua, jos mat­ka kes­key­tyy tek­ni­sen syyn ta­kia tai mat­kan jat­ku­mi­nen näyttää epävar­mal­ta au­ton kun­non vuok­si.

Varaosia vanhemmille autoille

Volkswagen Eco­no­my -osien va­li­koi­ma on erin­omai­nen rat­kai­su yli vii­si­vuo­tiai­den au­to­jen huol­to­tar­pei­siin. Esi­mer­kik­si akut, jar­ru­pa­lat ja -le­vyt, pa­ko­put­kis­tot, sy­ty­tys­tul­pat, la­tu­rit, rai­ti­sil­ma­suo­dat­ti­met sekä pyyh­kijänsu­lat edus­ta­vat Volkswa­ge­nin tes­tat­tua ja tur­val­lis­ta laa­tua, mut­ta hin­ta asen­nuk­si­neen on edul­li­sem­pi al­ku­peräis­osat.

Eco­no­my-osien hin­to­ja on on­nis­tut­tu ke­ventämään muok­kaa­mal­la val­mis­tus­pro­ses­se­ja ja te­kemällä osiin pie­niä muu­tok­sia, joi­den an­sios­ta ne so­pi­vat use­aan eri au­to­mal­liin. Kun tuo­tan­tomäärät ovat näin kas­va­neet, voi­daan ku­lu­via osia val­mis­taa edul­li­sem­min – tin­kimättä kui­ten­kaan tur­val­li­suu­des­ta tai toi­min­ta­var­muu­des­ta. Eco­no­my-osil­le myönnetään sama kah­den vuo­den ta­kuu kuin Volkswagen-al­ku­peräiso­sil­le. Pa­ket­ti­hin­toi­hin sisältyvästä asen­ta­mi­ses­ta vas­taa­vat merk­ki­kou­lu­te­tut me­kaa­ni­kot.

Kun auto on huollettu valtuutetussa Volkswagen-huollossa, hyödynnät Liikkumisturvan.