2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Now reading: Alkuperäiset Volkswagen-varaosat tuovat turvallisuutta ja kustannussäästöä

Alkuperäiset Volkswagen-varaosat tuovat turvallisuutta ja kustannussäästöä

 

Teksti: Volkswagen  |  Kuvat: Volkswagen  |  Elokuu 2016

Törmäystesti osoitti, että ei ole yhdentekevää, millaisia varaosia Volkswageniisi asennetaan. Alkuperäisillä varaosilla korjattu Golf selvisi pienemmin vaurioin kuin ei-alkuperäisillä osilla korjattu yksilö.

Testin piiriin kuului viisi eri korinosaa, jotka yleisimmin vaihdetaan uusiin nokkakolarivaurioissa. Kuvassa osat on eroteltu eri värein.

Volkswagen ti­la­si riip­pu­mat­to­mal­ta asian­tun­ti­ja­ta­hol­ta törmäys­tes­tin, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli sel­vittää, onko al­ku­peräis­ten ja ei-al­ku­peräis­ten va­rao­sien käyttäyty­mi­sessä ero­ja ko­la­ri­ti­lan­tees­sa. Tes­ti­tu­los­ten ar­vioin­nis­sa kiin­ni­tet­tiin eri­tyistä huo­mio­ta kor­jaus­kus­tan­nuk­siin ja tur­val­li­suu­teen. Tes­ti­au­to­na toi­mi­vat kak­si seit­semännen su­ku­pol­ven Volkswagen Gol­fia.

Keu­latörmäys­tes­ti suo­ri­tet­tiin al­hai­sel­la 15 km/​h:n no­peu­del­la. Au­toi­hin tul­leet vau­riot ero­si­vat toi­sis­taan suu­res­ti. Si­ni­sessä Gol­fis­sa oli al­ku­peräiset keu­la­ra­ken­tei­den osat ja ho­pean väri­sessä ei-al­ku­peräiset osat. Tes­tin pii­riin kuu­lui vii­si eri ko­rin­osaa, jot­ka ylei­sim­min vaih­de­taan uusiin nok­ka­ko­la­ri­vau­riois­sa.

Eri­tyi­ses­ti laa­tue­rot pus­ku­ri­pal­kis­sa ai­heut­ti­vat suu­rem­man vau­rion. Ei-al­ku­peräinen pus­ku­ri­palk­ki muut­ti muo­to­aan huo­mat­ta­van pal­jon eikä si­to­nut törmäyse­ner­gi­aa suun­ni­tel­lul­la ta­val­la. Sik­si törmäys­voi­mat koh­dis­tui­vat mat­kus­ta­moon ja tur­va­tyy­nyt lau­ke­si­vat. Voi vain ku­vi­tel­la, mitä oli­si ta­pah­tu­nut suu­rem­mal­la no­peu­del­la aje­tus­sa törmäyk­sessä.

Näin al­hai­sen no­peu­den törmäyk­sessä tur­va­tyy­nyjä ei tar­vi­ta mat­kus­ta­jien suo­jaa­mi­seen eikä nii­den kuu­lu lau­e­ta. Jos tur­va­tyy­nyt lau­kea­vat, ne ai­heut­ta­vat au­toon ylimääräisiä vau­rio­ta.

Va­rao­sien laa­tue­rot tar­kas­tet­tiin en­sin silmämääräises­ti ja var­mis­tet­tiin myöhem­min tut­ki­mus­lai­tos DE­KRAn suo­rit­ta­mil­la la­bo­ra­to­rio­tes­teillä. Yk­sikään ei-al­ku­peräisistä pus­ku­ri­pal­keis­ta ei täyttänyt tur­val­li­suu­den osal­ta ko­ri­ra­ken­teel­le ase­tet­tu­ja vaa­ti­muk­sia.

Alkuperäinen puskuripalkki (ylempi kuva) kesti törmäysvoiman huomattavasti paremmin kuin ei-alkuperäinen, joka painui kokoon jopa 80 mm.

Kolme kertaa suuremmat korjauskustannukset

Au­to­jen kor­jaus­kus­tan­nuk­sia ar­vioi­taes­sa to­det­tiin, että ei-al­ku­peräisillä va­rao­sil­la va­rus­te­tun Gol­fin kor­jaus­kus­tan­nuk­set oli­si­vat suu­rem­pien va­hin­ko­jen an­sios­ta ol­leet kol­me ker­taa kor­keam­mat kuin tes­tin toi­ses­sa au­tos­sa, jos­sa oli ai­dot ja al­ku­peräiset Volkswagen-va­rao­sat.

Varmista, että Volkswageniisi asennetaan vain alkuperäisiä osia! Näin autosi toimii kolaritilanteessa suunnitellulla tavalla ja varmistaa matkustajien turvallisuuden. Lisäksi autosi arvo säilyy sille kuuluvalla tasolla.

Lisätietoa tutkimuksesta löydät helposti Volkswagen Suomen Youtube-kanavalta hakusanoilla: Varaosat kolaritestissä