2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Autoalan muutos keskiössä Frankfurtin autonäyttelyssä

Autoalan muutos keskiössä Frankfurtin autonäyttelyssä

 

Teksti: Vesa Eskola  |  Kuvat: Vesa Eskola  |  Marraskuu 2017

Volkswagenia Suomessa johtava Mikko Mykrä kertoi näkemyksensä autoilun lähitulevaisuudesta Frankfurtin autonäyttelyssä. 

Miltä suomalaisen autoilun lähitulevaisuus näyttää?

Elämme mie­len­kiin­tois­ta ai­kaa, au­to­kaup­pa elää mur­rok­ses­sa. En minäkään tällä alal­la oli­si, el­leivät au­tot kiin­nos­tai­si. Am­ma­til­li­nen kiin­nos­tuk­se­ni tu­lee esiin sekä itse au­to­jen että myös ilmiöiden kaut­ta.

Hyvästä esi­mer­kistä käyvät sähköau­tot. Ne yleis­tyvät vähi­tel­len myös Suo­mes­sa, vaik­ka Suo­mi on­kin erittäin haas­ta­va alue sähköau­toil­le. Tar­vit­ta­van in­fra­struk­tuu­rin ra­ken­ta­mi­nen vaa­tii ai­kan­sa. Volkswagen pa­nos­taa erittäin vah­vas­ti sähköau­toi­hin, ja se tu­lee näkymään myös täällä.

Onko sähköautojen lisäksi nähtävissä muita ilmiöitä?

Toi­nen vah­va tren­di on itseään aja­vat au­tot. Aika vähän kes­kus­tel­laan siitä, mistä au­to­no­mis­ten au­to­jen asiak­kaat tu­le­vat – minä veik­kaan, että jul­ki­sen lii­ken­teen puo­lel­ta. Eikä au­to­no­mi­suus tar­koi­ta sitä, että aja­mi­nen lop­puu. Jat­kos­sa­kin on pal­jon ih­mi­siä, jot­ka ha­lua­vat ajaa itse.

Kol­mas mie­len­kiin­toi­nen tee­ma on au­to­jen yh­teiskäyttö. Se on ilmiö, joka yleis­tyy myös Suo­mes­sa. Suo­ma­lai­sil­le auto on kuin toi­nen koti, mut­ta ko­te­ja jae­taan ny­kyi­sin hel­pos­ti in­ter­ne­tin väli­tyk­sellä. Ei ole enää pak­ko tyy­tyä ho­tel­li­huo­nee­seen. Vas­taa­vas­ti yh­teiskäyttöau­tot kor­vaa­vat sekä au­to­vuo­kraa­mo­jen pal­ve­lui­ta että luo­vat ih­mi­sil­le uusia mah­dol­li­suuk­sia liik­kua. Myös au­to­jen os­ta­mi­sen tar­ve vähe­nee jat­kos­sa, yk­si­tyis­lea­sing on Suo­mes­sa vielä lap­sen­ken­gissä.

Volkswagen esitteli Frankfurtin autonäyttelyssä useita tulevaisuuden suuntaviivoja esitteleviä konseptimalleja.

Kuinka Volkswagen varautuu muutoksiin Suomessa?

Kaik­ki nämä muu­tok­set joh­ta­vat sii­hen, että meidän on uu­dis­tet­ta­va pal­ve­lu­jam­me: pelkkä au­to­jen myy­mi­nen ja huol­ta­mi­nen eivät enää riitä. Uu­det pal­ve­lut tar­koit­ta­vat myös sitä, että meidän on myös mentävä asiak­kai­den luo. K-ryhmällä on yli kol­me mil­joo­naa asia­kas­ta, joil­le voim­me tar­jo­ta au­toa­lan pal­ve­lui­ta. Ver­kos­toom­me kuu­lu­vat K-kau­pat ja Ci­ty­mar­ke­tit…

Ja vaik­ka tek­no­lo­gia muut­taa au­to­ja no­peam­min kuin kos­kaan ai­kai­sem­min, sa­man­ai­kai­ses­ti pitää muis­taa, että au­to­kau­pan kes­kiössä on kui­ten­kin nyt ja myös jat­kos­sa aina ih­mi­nen. Tämä pitää muis­taa eten­kin uusien di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen myötä. Ih­mi­sen hen­kilökoh­tai­set tar­peet eivät vähene, vaik­ka hän va­raa huol­lon tai jopa os­taa au­ton ver­kos­sa. Sik­si Volkswagen pa­nos­taa Suo­mes­sa hyvään asia­kas­pal­ve­luun, asiak­kai­den yk­silöllis­ten toi­vei­den to­teut­ta­mi­seen sekä avoi­meen kes­kus­te­luun.

Ostavatko suomalaiset autonsa järjellä vai tunteella?

Suo­mes­sa auto on jat­kos­sa­kin ih­mi­sil­le välttämätön. Sik­si sen va­lin­taan vai­kut­ta­vat pal­jon ra­tio­naa­li­set asiat. Tun­teet ovat kui­ten­kin lähes aina läsnä va­lin­tapäätöksessä. Meillä kai­kil­la on vah­vo­ja ko­ke­muk­sia au­tois­ta, au­tot ovat osa elämää. Oma au­to­his­to­ria­ni al­koi 80-lu­vun alus­sa kirk­kaan pu­nai­sen Gol­fin hat­tu­hyl­lyllä. Siellä minä mat­kus­tin, kun ta­ka­pen­killä oli jo kol­me ai­kuis­ta. Minä olin hyl­lyllä poi­kit­tain tyy­ny pos­ken alla.

"Volkswagen panostaa Suomessa hyvään asiakaspalveluun, asiakkaiden yksilöllisten toiveiden toteuttamiseen sekä avoimeen keskusteluun."