2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Carsport Crafter vaativille ammattilaisille

Carsport Crafter vaativille ammattilaisille

 

Teksti: Timo Toiviainen  |  Kuvat: Carsport  |  Toukokuu 2017

Suomalainen Carsport Design sai Volkswagenin LONO-hyväksynnän ja UBB-laatusertifikaatin. Jonasson Oy:n Carsport-tilataksien valmistuksessa ykköspaikan on nyt ottamassa uusi Volkswagen Crafter. 

Uusi Volkswagen Craf­ter on saa­nut to­del­la hyvän vas­taan­o­ton asia­kas­kun­nas­sam­me, myhäilee Ylöjärvellä toi­mi­van Cars­port De­sign -ko­ri­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja Ari Jonasson.

En­simmäinen Cars­port-va­rus­tel­tu Craf­ter­ esi­tel­tiin ti­la­tak­si­mark­ki­noil­le Tam­pe­reen Hen­kilökul­je­tus-näyt­te­lyssä keväällä 2017.

Täysin uusi Volkswagen Craf­ter mer­kit­see Suo­men joh­ta­val­le inva- ja ti­la­tak­sien,­ pie­nois­lin­ja-au­to­jen sekä ret­kei­ly­au­to­jen val­mis­ta­jal­le mo­nel­la ta­paa isoa as­kel­ta eteenpäin.

Volkswagen myönsi Carsportille LONO-hyväksynnän ja UBB-laatusertifikaatin tilatakseille ja henkilökuljetusajoneuvoille.

Cars­port Craf­te­rin tuo­te­ke­hi­tys al­koi jo en­nen en­simmäisen ko­riai­hion saa­pu­mis­ta Suo­meen. Va­rus­te­luun tar­vit­ta­via ele­ment­tejä suun­ni­tel­tiin Volkswa­ge­nin teh­taal­ta etukäteen saa­tu­jen 3D-tie­dos­to­jen pe­rus­teel­la.

– Pa­nos­tam­me rei­lus­ti uu­den Cars­port Craf­te­rin tuo­te­ke­hi­tyk­seen, jot­ta osat oli­si­vat sit­ten jat­kos­sa hel­pos­ti asen­net­ta­via ja no­peas­ti ko­koon­pan­ta­via. Ele­men­tit lei­ka­taan ABS-muo­vis­ta au­to­maat­ti­leik­ku­ril­la tar­kas­ti oi­kei­siin mit­toi­hin. Uusi Craf­ter on ko­rin­ra­ken­ta­mi­ses­sa suun­nannäyttäjä kai­kil­le tu­le­vil­le au­to­mal­leil­lem­me.

Jo­nas­son us­koo en­nak­ko­ky­synnän pe­rus­teel­la uu­den Craf­te­rin ot­ta­van ko­ri­val­mis­tuk­sen ykköspai­kan Cars­por­tin tuo­tan­nos­sa.

 

Varustelu lisää turvallisuutta

Van of the Year 2017 -tun­nus­tuk­sel­la pal­ki­tus­sa Craf­te­ris­sa on mo­nia am­mat­ti­kul­jet­ta­jan työtä hel­pot­ta­via va­kio- ja lisäva­rus­tei­ta. Mu­ka­na ovat muun muas­sa Blue­tooth, mäki­lähtöavus­tin ja uusi oh­jaus­tun­tu­maa pa­ran­ta­va sähköme­kaa­ni­nen oh­jaus­te­hos­tin sekä lämmi­tet­ty mo­ni­toi­mioh­jaus­pyörä. Au­to­maat­ti­nen, polt­toai­nekäyttöinen lisälämmi­tin pu­hal­taa oh­jaa­mon lisäksi myös mat­kus­ta­moon.

Tur­val­li­suus on uu­del­la ta­sol­la muun muas­sa adap­tii­vi­sen va­kio­no­peu­densääti­men, kau­ko­va­loa­vus­ti­men, kais­ta-avus­ti­men ja lii­ken­ne­merk­kien tun­nis­tusjärjes­telmän an­sios­ta. Hyöty­au­tokäyttöön ke­hi­te­tyt uu­det TDI-moot­to­ri­vaih­toeh­dot ovat te­hoil­taan 75, 90, ­103 tai 130 kW.

– Uu­tuu­te­na mark­ki­noil­le tu­le­va 8-no­peuk­si­nen au­to­maat­ti­vaih­teis­to on var­mas­ti jat­kos­sa suo­sit­tu vaih­toeh­to, joka lisää en­ti­sestään ko­vaa ky­syntää Craf­te­ria koh­taan, Jo­nas­son ker­too.

 

Autovarustelua jo vuodesta 1965

Ny­kyi­sin jo ne­li­sen­sa­taa hen­kilökul­je­tus­ajo­neu­voa vuo­des­sa ra­ken­ta­va Cars­port De­sign on per­hey­ri­tys, joka al­koi pie­nestä au­to­tal­lis­ta.

– Isäni Rau­no Jo­nas­son pe­rus­ti au­to­ver­hoo­mon 52 vuot­ta sit­ten. Äiti­ni aut­toi toi­mi­mal­la al­kuun om­pe­li­ja­na. Itse pääsin isän op­piin nuo­ru­kai­se­na, myöhem­min myös kak­si vel­jeäni tu­li­vat mu­kaan. Ti­la­tak­si­va­rus­te­lu­puo­li al­koi pik­ku­hil­jaa ke­hit­tyä, ja palk­ka­sim­me lisää am­mat­ti­lai­sia avuk­sem­me. En­simmäinen Volkswagen Transporter T3 va­rus­tel­tiin pik­ku­bus­sik­si vuon­na 1989. Siitä al­koi­kin hyvä yh­teis­työmme Volks­wa­ge­nin kans­sa, Ari Jo­nas­son muis­te­lee.

Vuon­na 2007 Cars­port siir­tyi uu­teen 4 000 neliömet­rin ko­koi­seen tuo­tan­to­hal­liin Ylöjärvel­le. Ny­kyi­sin 32 am­mat­ti­lais­ta työllistävän ko­ri­teh­taan va­rus­te­le­mis­ta hen­kilökul­je­tus­ajo­neu­vois­ta noin 60 pro­sent­tia on Volkswa­ge­nei­ta.

Uu­den Craf­te­rin lisäksi mui­ta am­mat­tikäyttöön ky­syt­tyjä va­rus­tel­ta­via Volkswa­ge­nei­ta ovat Transporter ja Caddy Maxi.

 

 

Uuden Crafterin lisäksi myös Transporter ja Caddy saavat Carsportilla erikoiskäsittelyn.

Tärkeitä asioita ovat muun muassa matkustusmukavuus ja turvallisuus.

Pohjolan oloihin varusteltuja tilatakseja

Ti­la­tak­sin on ol­ta­va en­nen kaik­kea kus­tan­nus­te­ho­kas työkalu. Lisäksi tärkeitä asioi­ta ovat mat­kus­tus­mu­ka­vuus ja tur­val­li­suus. Ari Jo­nas­son on tyy­tyväinen Volks­wa­ge­nin hyöty­au­to­mal­lis­toon am­mat­tikäyttöön tar­koi­te­tun va­rus­te­lun poh­ja­na. Teh­taal­ta toi­mi­tet­ta­vas­sa ai­hios­sa on jälki­va­rus­te­lua hel­pot­ta­via yk­si­tyis­koh­tia, ku­ten esi­mer­kik­si val­mis lähtöliitäntä mat­kus­ta­mon il­mas­toin­tia var­ten.

Cars­port va­rus­te­lee ko­riai­hion Poh­jo­lan olot kestäväksi työka­luk­si. Ik­ku­noik­si vaih­de­taan usein tum­mat lämpöla­sit. Kori va­rus­te­taan mah­dol­li­sel­la ko­ro­tuk­sel­la, lämpö- ja äänie­ris­teillä, tar­vit­ta­vil­la lisäsähköjärjes­tel­millä, äänen­tois­to­lait­teis­tol­la, la­taus­pis­to­rasioil­la, sisäva­lais­tuk­sel­la, sähkötuu­let­ti­mil­la, seinäver­house­le­men­teillä sekä is­tuin­kis­koil­la ja am­mat­tikäyttöön so­pi­vil­la is­tui­mil­la.

Käytännössä Cars­port te­kee siis val­mis­ta­jan toi­mit­ta­maan ko­riai­hioon ko­ko­naan uu­den si­sus­tuk­sen.

Molemminpuolinen luottamus leimaa yhteistyötä

Cars­por­tin ja Volkswa­ge­nin yh­teis­työ on jo vuo­si­kym­me­niä su­ju­nut mo­lem­min­puo­li­sen luot­ta­muk­sen mer­keissä. Uusim­pa­na to­dis­tee­na tästä yri­tyk­sel­le myönnet­tiin en­simmäisenä poh­jois­mai­se­na ko­ri­teh­taa­na Volkswa­ge­nin LONO-hyväksyntä sekä UBB-laa­tuser­ti­fi­kaat­ti ti­la­tak­seil­le ja hen­kilökul­je­tus­ajo­neu­voil­le.

UBB var­mis­taa, että mer­kittävästi al­ku­peräisestä muu­te­tut ajo­neu­vot ovat laa­dul­taan, val­mis­tus­tek­no­lo­gial­taan ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­taan Volkswa­ge­nin edel­lyttämällä ta­sol­la eivätkä ajo­neu­voon teh­dyt muu­tok­set hei­kennä ajo­neu­von al­ku­peräisiä omi­nai­suuk­sia.

– Tun­nus­tus on kruu­nu pitkälle yh­teis­työllem­me. Ser­ti­fi­kaat­ti avaa Cars­por­til­le myös uusia mah­dol­li­suuk­sia vien­ti­mark­ki­noil­le, Ari Jo­nas­son ki­teyttää.

Vii­mek­si järjes­te­tyillä Frank­fur­tin kan­sainväli­sillä IAA-hyöty­ajo­neu­vo­mes­suil­la Cars­port De­sign oli­kin en­simmäistä ker­taa mu­ka­na Volkswa­ge­nin osas­tol­la kut­sut­tu­na vi­ral­li­se­na yh­teis­työkump­pa­ni­na ja ­näyt­teil­lea­set­ta­ja­na.

 

Carsport ja Volkswagen on tehneet yhteistyötä vuosikymmeniä.