2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Now reading: Koeajossa elegantti ja sporttinen Volkswagen Arteon

Koeajo: Elegantti ja sporttinen Volkswagen Arteon

 

Teksti: Vesa Eskola  |  Kuvat: Olli Urpela  |  Elokuu 2017

Volkswagenin uusi lippulaiva Arteon on iso ja edustava auto, joka ottaa itsevarmasti paikkansa Volkswagen-malliston huipulla. Tarjolla on parasta, mitä Volkswagenilla on vaativalle kuljettajalle tai matkustajille tarjota. Lue elegantin Volkswagen Arteonin koeajosta.

Siinä se nyt sei­soo; ei mi­tenkään nöyränä, mut­ta ei myöskään ko­ros­te­tun isot­te­le­va­na. Ar­teo­nin ole­mus ja ilme ovat tut­tua Volkswagen-tyy­liä, mut­ta ul­ko­kuo­ren yk­si­tyis­koh­dis­ta piir­tyy hie­man ta­val­li­ses­ta poik­kea­va kuva. Kat­set­ta on pak­ko le­puut­taa leveässä keu­la­mas­kis­sa, sii­hen yh­dis­ty­vissä vii­ru­mai­sis­sa ajo­va­lois­sa sekä au­ton lin­jak­kaas­sa pro­fii­lis­sa. Koea­joau­ton isot lisäva­rus­tee­na va­li­tut 19-tuu­mai­set Chen­nai-van­teet eivät näytä ison au­ton alla yliam­pu­vil­ta vaan ne ovat ta­sa­pai­nos­sa ko­ko­nai­suu­den kans­sa.

Arteon-teksti on sijoitettu tyylikkäästi keskelle takaluukkua.

Ar­teo­nin edeltäjä, Volkswagen CC, oli sel­keästi va­ri­aa­tio Pas­sa­tis­ta, kun taas Ar­teo­nil­la on selvästi oma luon­teen­sa. Su­ku­lai­suus­suh­de Pas­sa­tiin on toki selvä: au­tot ra­ken­tu­vat sa­mal­le tek­nii­kal­le, mut­ta Ar­teo­nin pi­dem­pi ak­se­liväli, kas­va­neet rai­de­le­vey­det sekä pi­dem­pi ko­ko­nais­mit­ta yh­dessä viet­te­levästi las­ke­van kat­to­lin­jan kans­sa ­luo­vat sil­le oman ja Pas­sa­tis­ta erot­tu­van ole­muk­sen. Ar­teon on siis vähän kuin Passat mut­ta kui­ten­kin enemmän. Myös vii­ru­mai­set ta­ka­va­lot sekä sport­ti­nen pep­pu kääntävät kat­sei­ta.

Ar­teon on myös siitä mie­len­kiin­toi­nen auto, että sitä on vai­kea luo­ki­tel­la mi­hinkään yh­teen ja tiet­tyyn ka­te­go­ri­aan. Ar­teo­nis­sa on edus­tusau­ton näyttävyyttä, ja to­del­la väljät ta­ka­ti­lat. Iso ta­ka­luuk­ku ja peräti 563-lit­rai­nen ta­va­ra­ti­la te­kevät Ar­teo­nis­ta kui­ten­kin myös mai­nion per­heau­ton. Myös 3-aluei­nen Care Air Climatronic -il­mas­toin­ti on erin­omai­nen per­hekäytössä. Niin mo­lem­mil­le etuis­tui­mil­le kuin myös ta­ka­na mat­kus­ta­vil­le on help­po luo­da mu­ka­vat mat­kus­tuso­lo­suh­teet.

Arteonin sisätilat edustaa tuttua Volkswagen-ergonomiaa. Kaikki on juuri siellä missä pitääkin.

Arteon on ylellisyyttä kuskille

Is­tu­mi­nen kul­jet­ta­jan pai­kal­le ai­heut­taa déjà vu -tun­te­muk­sia. Kaik­ki on ko­vin tut­tua, mut­ta jo­ten­kin hie­man eri­lais­ta. Is­tu­ma-asen­to­kin tun­tuu eri­lai­sel­ta kuin Pas­sa­tis­sa. Pal­jon aja­vil­le on tar­jol­la mu­ka­va ja näyttävä nap­pa­nah­kai­nen er­goCom­fort-is­tuin, joka säätyy 14 suun­taan ja hie­roo väsy­nyttä selkää. Jo pelkkä hie­ro­ma­toi­min­to on hyvä syy ajaa jo­tain muu­ta kuin suo­rin­ta reit­tiä määränpäähän.

Volkswa­ge­nin in­sinöörit ovat mu­kaut­ta­neet Ar­teo­nin jousi­tus­ta vas­taa­maan au­ton ul­konäköä. Kyy­ti on na­pa­kan ur­hei­lul­lis­ta. Lisäva­rus­tee­na saa­ta­van mu­kau­tu­van alus­tansäätöjärjes­telmän (DCC) an­sios­ta au­ton is­kun­vai­men­nuk­sen luon­net­ta voi säätää na­pin pai­nal­luk­sel­la rata-au­to­mai­sen tiu­kas­ta edus­tusau­to­mai­sen peh­meäksi.

Erin­omai­nen er­go­no­mia on myös tärkeä osa hyvää ajo­ko­ke­mus­ta, ja Ar­teo­nis­sa kaik­ki on hy­vin käsillä. Mu­kau­tet­ta­va Ac­ti­ve Info Display -mit­ta­ris­to (Ele­gance ja R-Line va­kio) tar­jo­aa juu­ri sitä in­for­maa­tio­ta, mitä kul­jet­ta­ja ar­vos­taa.

Lisäva­rus­tee­na ti­lat­ta­vaa Am­bien­te-sisäva­lo­pa­ket­tia osaa ar­vos­taa pi­me­nevässä syk­syssä. Va­lit­ta­vis­sa­si on kel­tai­nen, si­ni­nen tai val­koi­nen väri­maa­il­ma. Dy­naa­mi­set led-ajo­va­lot ja älykäs Dy­na­mic Light As­sist -kau­ko­va­lojärjes­telmä ovat Suo­men olo­suh­teis­sa eh­dot­to­mas­ti si­joi­tuk­sen ar­voi­sia mu­ka­vuus- ja tur­val­li­suus­va­rus­tei­ta ku­ten myös tuu­li­la­sinäyttö head-up-display, joka pitää kat­seen tiellä.

Arteonissa on edustusauton näyttävyyttä, ja todella väljät takatilat.

Tur­val­li­suut­ta ja mu­ka­vuut­ta aja­mi­seen tuo­vat useat kul­jet­ta­jaa avus­ta­vat järjes­telmät, ku­ten va­kio­na ole­va kais­tan­pi­toa­vus­tin Lane As­sist ak­tii­vi­sel­la oh­jaus­liik­keellä sekä mu­kau­tu­va va­kio­no­peussäädin ACC. Lisäva­rus­tee­na voi vielä ti­la­ta pa­ke­tin, jos­ta löytyvät hätäti­lan­nea­vus­tin Emer­gency As­sist, kais­tan­vaih­toa­vus­tin Side As­sist Plus sekä ruuh­ka-avus­tin Traf­fic Jam As­sist. Ruuh­ka-avus­tin vie aja­mis­ta vähi­tel­len koh­ti au­to­no­mi­aa, jos­sa au­tol­le voi sälyttää yhä enemmän aja­mi­seen liit­ty­viä toi­min­to­ja. Har­va kui­ten­kin naut­tii ruuh­kas­sa aja­mi­ses­ta, jo­ten mik­si ei an­taa au­ton käyttää kaa­sua ja jar­rua ja pitää au­to­maat­ti­ses­ti oi­kea etäisyys edellä aja­vaan? Kun auto voi hoi­taa osit­tain niitä tyl­sem­piä ajo­ru­tii­ne­ja, kus­ki voi naut­tia aja­mi­ses­ta vähän enemmän sil­loin, kun on sen aika.

 

Arteonin helppo liitettävyys

Mo­der­ni tek­niik­ka ja yh­dis­tettävyys ovat tätä päivää, ja se näkyy au­tois­sa­kin. Va­lit­taes­sa 9,2-tuu­mai­sen upean tar­kas­ti piirtävän Disco­ver Pro in­fo­tain­ment -järjes­telmän näytölle saa näyttävää gra­fiik­kaa, ja tar­jol­la on lu­kui­sia pal­ve­lu­ja.

App-Con­nec­tin avul­la äly­pu­he­li­met liit­tyvät yh­teen au­ton kans­sa näppärän hel­pos­ti. Käytössä ovat niin Mir­ror­Link kuin Apple Car Play. Mat­ka­pu­he­li­men tiet­tyjä so­vel­luk­sia on näin help­po käyttää Ar­teo­nin kos­ke­tusnäytöltä.

Ar­teo­nis­sa on va­kio­na mo­ni­puo­li­set Car Net Secu­ri­ty & Ser­vice -pal­ve­lut, mm. hätäpu­he­lu­pal­ve­lu, jois­ta löydät lisätie­toa osoit­tees­ta volkswa­gen-car­net.com.

Mu­ka­van mat­kus­tus­ko­ke­muk­sen voi kruu­na­ta vielä ti­laa­mal­la kon­sert­ti­sa­lin ta­soa ole­va DY­NAU­DIO Con­fi­dence -äänen­tois­tojärjes­telmän. Musiik­kia ei to­sin tar­vit­se huu­dat­taa, sillä Ar­teon on tien päällä hil­jai­nen kump­pa­ni. Ul­ko­maa­il­man äänet on eris­tet­ty hy­vin au­ton ul­ko­puo­lel­le.

Mi­ten oli­si siis hiih­to­lo­ma­reis­su Lap­piin tai kesälo­ma­mat­ka Eu­roop­paan? No problem, tällä autolla nuo­kin mat­kat tait­tu­vat mu­ka­vas­ti. Kun au­tos­sa on help­po viih­tyä, mat­ka tun­tuu usein puol­ta to­del­lis­ta ly­hyemmältä.

Arteon on vakaa, eleetön mutta sporttinen

Moot­to­ri on au­ton sydän, ja koea­jo­autos­sa se on 2,0-lit­rai­nen 110 kW (150 hv) TDI. No­peas­ti ja su­ju­vas­ti vaih­ta­va 7-por­tai­nen DSG-kak­sois­kyt­ki­nau­to­maat­ti te­kee ete­ne­mi­sestä vai­va­ton­ta, kun auto vas­taa herkästi kaa­su­pol­ki­men pai­nal­luk­siin.

Ar­teo­nin pe­rus­ver­siot ovat etu­ve­toi­sia, mut­ta isom­mis­sa moot­to­reis­sa ne­li­ve­to on va­kio­na. Hyvä niin, sillä Suo­men olo­suh­teis­sa ne­li­ve­to vie aina vai­vat­to­mam­min pe­ril­le.

Iso auto ja pitkä ak­se­liväli te­kevät Ar­teo­nin ku­lus­ta va­kaa­ta sekä eleetöntä, mut­ta Ar­teo­nin va­kio­na ole­va progres­sii­vi­nen oh­jaus tuo mu­kaan myös ri­pauk­sen sport­ti­suut­ta. Rat­ti kääntyy vain 2,1 kier­ros­ta lai­das­ta lai­taan. Kas­va­neet rai­de­le­vey­det kas­vat­ta­vat myös kur­vi­no­peuk­sia, jo­ten Ar­teon on ko­to­naan myös mut­ka­teillä: se tun­tuu ko­ko­aan ket­terämmältä. Myös no­peu­den mu­kaan säätyvä oh­jaus­te­hos­tus aut­taa luon­te­van ja in­tui­tii­vi­sen oh­jaus­tun­tu­man luo­mi­ses­sa.

Koea­jo on help­po päättää lep­poi­sis­sa tun­nel­mis­sa. Mistä tun­nis­taa hyvän au­ton? Elämä sen kans­sa on vai­va­ton­ta ja mu­ka­vaa. Ar­teon on an­sain­nut paik­kan­sa Volkswagen-mal­lis­ton hui­pul­la.

Volkswagen Arteon

Hinta alkaen (hinnasto 1.1.2018) 39 505,80 euroa (1.5 TSI EVO 110 kW / 150 hv). Hintoihin lisätään jälleenmyyjäkohtaiset toimituskulut.

Autojen hinnat ja varusteet vastaavat artikkelin julkaisupäivän tietoja. Tarkista uusimmat tiedot volkswagen.fi.