2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Now reading: Koeajossa Golfin 1.5 TSI Evo bensiinimoottori

Koeajossa Golfin uusi 1.5 TSI Evo bensiinimoottori

 

Teksti: Timo Toiviainen  |  Kuvat: Olli Urpela  |  Heinäkuu 2017

Uuden sukupolven 1.5 TSI Evo -bensiinimoottorit liikkuvat jo Suomen teillä. Golf Variantin hankkinut Ville Raula on tyytyväinen uuteen voimanlähteeseen, jonka eduiksi hän listaa pienemmän polttoaineen kulutuksen, kasvaneet voimat ja pehmeämmän käyntiäänen. 

Kun tehoa tarvitaan vähemmän, jäävät Evo-moottorin kaksi sylinteriä lepovuoroon pienentäen kulutusta.

Ville Raula on eh­ti­nyt tu­tus­tua uu­teen Volkswagen Golf Va­rian­tiin­sa vas­ta muu­ta­man vii­kon, mut­ta pys­tyy heti luet­te­le­maan tärkeimmät erot edel­li­seen Gol­fiin­sa. ABB:n Ro­bo­tics-yk­sikössä huol­topäällikkönä työsken­te­levä in­sinööri on tot­tu­nut te­kemään tark­ko­ja ha­vain­to­ja.

– Uusi Evo–ben­sii­ni­moot­to­ri on selvästi hil­jai­sem­pi kuin edel­li­sen Gol­fi­ni 1,4 TSI. Peh­meää käyntiääntä tus­kin huo­maa. Al­hai­sil­la kier­rok­sil­la vääntöä on huo­mat­ta­vas­ti enemmän ja ku­lu­tus­lu­ke­mat näyttäisivät ole­van kes­kimäärin puo­li­sen lit­raa al­hai­sem­pia. Ju­han­nus­reis­su Rau­mal­le tuli hei­tet­tyä neljän hen­kilön seu­ru­eel­la ja täydellä mat­ka­ta­va­ra­kuor­mal­la. 150 he­vos­voi­man teho riit­ti hy­vin, ei tällä jal­koi­hin jää, mies luet­te­lee.

Vil­le Rau­laa voi sa­noa jo pitkän lin­jan Volkswagen-mie­hek­si. En­simmäisen oman Volkswa­ge­nin­sa hän hank­ki ap­pen­sa suo­si­tuk­ses­ta vuon­na 2003. Ko­ri­mal­lin va­lin­taan vai­kut­ti sa­moi­hin ai­koi­hin ajoit­tu­nut en­simmäisen lap­sen syn­tymä. Golf Va­riant on siitä lähtien ol­lut Rau­lan per­heen suo­sik­ki. Seu­raa­vat kak­si Va­rian­tia tu­li­vat työsuh­deau­toi­na, ja nyt on vuo­ros­sa jo neljäs.

– Golf Va­riant on meil­le so­pi­va ko­ko­luok­ka. Kos­ka ta­va­ra­ti­la on kor­kea ja koo­kas, emme tar­vit­se isom­man ko­ko­luo­kan au­toa. Mu­kaan mah­tuu au­ton täydeltä lätkäjun­nu­ja isoi­ne va­rus­te­kas­sei­neen.

Per­heau­ton mat­ka­mit­ta­riin ker­tyy päivittäin noin 50-60 ki­lo­met­riä. Sik­si ben­sii­ni­moot­to­ri on ol­lut aina Rau­lal­le so­pi­vin vaih­toeh­to. Jat­kos­sa Golf-hy­bri­di saat­tai­si kiin­nos­taa, mut­ta seu­raa­vat kol­mi­sen vuot­ta mennään ben­sii­nillä.

Golfin keskikonsolin suuresta kosketusnäytöstä voi ohjata auton toimintoja kuten lisävarusteista navigointilaitetta.

Gol­fin High­li­ne-va­rus­te­lu sisältää Rau­lan mie­lestä käytännössä kai­ken tar­vit­ta­van. Lisäva­rus­teik­si hän va­lit­si vain ta­va­ra­ti­lan ver­kon ja leveämmät ren­kaat eri­kois­van­tei­neen. Au­ton värik­si va­li­koi­tui tum­man­har­maa, joka so­pii upeas­ti yh­teen van­tei­den kans­sa. Uu­den Gol­fin erot­taa edel­li­sestä mal­lis­ta hel­poi­ten uu­del­leen­muo­toil­luis­ta etu- ja ta­ka­pus­ku­reis­ta sekä ta­kapään leveästä dif­fuuso­ris­ta.

Juu­ri han­kit­tu auto on Rau­lal­le jo kol­mas DSG-au­to­maat­ti­vaih­teis­tol­la va­rus­tet­tu Golf. En­simmäisen han­kit­tu­aan hän ei pa­luu­ta ma­nu­aa­liin enää ole edes har­kin­nut. Uu­del­leen­ke­hi­te­tyn 7-no­peuk­si­sen DSG:n eduk­si mies las­kee vaih­teis­ton huo­maa­mat­to­man toi­min­nan ja maan­tie­a­jos­sa hiu­kan al­hai­sem­pi­na py­syt­te­levät moot­to­rin kier­ros­lu­vut. Sa­maan suun­taan vai­kut­taa ak­tii­vi­nen sy­lin­te­ri­tek­no­lo­gia ACT eli sy­lin­te­rien le­puu­tus. Kun te­hoa tar­vi­taan vähemmän, jäävät Evo-moot­to­rin kak­si sy­lin­te­riä le­po­vuo­roon pie­nentäen ku­lu­tus­ta.

– Le­puu­tus­toi­min­toa ei aina edes huo­maa, pait­si mit­ta­ris­toon il­mes­tyvästä in­fo­teks­tistä, sa­noo Rau­la.

Digitaalisempi kuin koskaan

High­li­ne-va­rus­te­luun kuu­luu va­kio­na pe­rin­tei­set mit­ta­rit kor­vaa­va di­gi­taa­li­nen värinäyttö. Mu­kau­tet­ta­vaan, 31 cm leveään näyttöön voi va­li­ta mie­lei­sensä tie­dot mit­ta­rei­den rin­nal­le. Myös na­vi­goin­ti­kar­tan voi tuo­da pyörei­den mit­ta­rei­den väliin.

Uu­den Gol­fin In­fo­tain­ment-kes­kus on 8-tuu­mai­nen kos­ke­tusvärinäyttö. Vil­le Rau­la on eh­ti­nyt ko­keil­la vas­ta muu­ta­mia sen toi­min­nois­ta.

– Han­kin juu­ri uu­den iP­ho­ne-pu­he­li­men, jon­ka kaut­ta sain esi­mer­kik­si oman Spo­ti­fy-soit­to­lis­ta­ni au­toon. Pe­ri­aat­tees­sa voi­sin myös vaik­ka­pa sa­nel­la teks­ti­vies­tejä ajon ai­ka­na. Ver­kon kaut­ta on saa­ta­va­na mo­nen­lai­sia uusia pal­ve­lu­ja au­toon.

 

Turvallisuusvarusteista Raula nostaa esiin mukautuvat vakionopeudensäätimen.

Com­fort­li­ne-va­rus­te­lus­ta al­kaen uu­den Gol­fin tur­va­va­rus­tei­siin kuu­lu­va ympäristönval­von­tajärjes­telmä Front As­sist on va­rus­tet­tu hätäjar­ru­tus­toi­min­nol­la ja ja­lan­kul­ki­ja­tun­nis­tuk­sel­la. Tur­val­li­suut­ta tuo omal­la ta­val­laan myös kul­jet­ta­jan väsy­mistä ehkäisevä er­go­no­mi­nen etuis­tuin, jota Rau­la­kin luon­neh­tii it­sel­leen so­pi­vak­si.

Ju­han­nuk­sen ai­kaan saa­pu­neen au­ton­sa led-ajo­va­lo­ja uusi omis­ta­ja ei vielä ole päässyt pimeällä ko­kei­le­maan. High­li­ne-va­rus­te­ver­sios­sa on va­kio­na led-ajo­va­lot, led-päiväajo­va­lot ja kaar­rea­jo­va­lot.

Kah­den har­ras­ta­van kou­lu­lai­sen per­heessä autolla tehdään päivittäin mon­ta mat­kaa ja park­kee­rauk­sia. Kun Golf il­lal­la pe­ruu­te­taan tal­liin, tu­lee sen pysäköintiä hel­pot­ta­va pe­ruu­tus­ka­me­ra tar­pee­seen. Va­hin­goil­ta vältytään, kun tal­lin lat­tial­le kaa­tu­neen pol­ku­pyörän eh­tii ajois­sa ha­vai­ta il­man nis­ko­jen nyrjäytystä.

Vihreän sukupolven bensiinimoottori

LUusi nelisylinterinen 1.5 TSI Evo käynnistää Volkswagenin seuraavan bensiinimoottorisukupolven. Suositun 1,4 TSI:n korvaava, entistä paremman hyötysuhteen tarjoava voimanlähde on varustettu yhteispaineella toimivalla polttoaineen suoraruiskutuksella, sylinterien lepuutustoiminnolla (ACT) ja turboahtimella.

Suoraruiskutusmoottorin nautinnollinen vääntö alkaa jo pieniltä kierroksilta. Suurin 250 Newtonmetrin vääntö on kuljettajan käytettävissä 1500 minuuttikierrokselta lähtien.

Uuden NEDC-normin mukainen polttoaineen kulutuksen yhdistetty lukema on 6-nopeuksisella manuaalivaihteistolla varustetussa Volkswagen Golf 1.5 TSI Evossa vain 5,0 l/100km.

Uudelleenkehitetyn 7-vaihteisen DSG-automaattivaihteiston yhteydessä vastaava lukema on 4,9 l/100km ja CO2-päästö 112 g/km.

1.5 TSI Evo edustaa nykyaikaisinta moottoritekniikkaa. Polttoaine ruiskutetaan palotiloihin jopa 350 baarin yhteispaineella. Ruiskutuksen määrä ja kesto ovat sähköisesti ohjattavissa. Palamistapahtuman paremmalla kontrolloinnilla on positiivinen vaikutus pakokaasujen hallintaan, polttoaineen kulutukseen ja moottorin akustisiin ominaisuuksiin. Moottori käy tasaisemmin, kuluttaa vähemmän bensiiniä ja tuottaa vähemmän haitallisia päästöjä.

Ajokuormasta riippuen sylinterien lepuutusjärjestelmä ACT sammuttaa huomaamattomasti kaksi neljästä sylinteristä, kun ajetaan alle 130 km/h nopeudella ja moottori toimii kierrosalueella 1400-4000 r/min.