2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: MOIA kehittää Volkswagen-liikennepalvelua

MOIA kehittää Volkswagen-liikennepalvelua

 

Teksti: Timo Toiviainen  |  Kuvat: MOIA  |  Marraskuu 2017

MOIA on Volkswagenin uusi liikennepalveluihin erikoistunut yhtiö. Palvelun teknologian ytimenä toimivat Espoossa koodatut algoritmit.

Volkswagen on kääntämässä kurs­si­aan au­ton­val­mis­ta­jas­ta maa­il­man joh­ta­vak­si lii­ken­ne­pal­ve­lui­den tar­joa­jak­si.

– Muu­tos on välttämätön, sillä au­to­teol­li­suus tu­lee koh­taa­maan tu­le­va­na vuo­si­kym­me­nenä mer­kittävimmät muu­tok­sen­sa sa­taan vuo­teen, on Volkswagen AG:n pääjoh­ta­ja Matthias Müller lin­jan­nut.

Osa­na stra­te­gian jal­kau­tus­ta start­ta­si vuo­den vaih­tees­sa Volkswagen Grou­pin lii­ken­ne­pal­ve­lu­yh­tiö MOIA, joka tu­lee tar­joa­maan jous­ta­van ta­van liik­kua am­mat­ti­kul­jet­ta­jan tur­val­li­ses­sa kyy­dissä. MOI­An tes­ti­pal­ve­lu on jo toi­min­nas­sa Sak­san Han­no­ve­ris­sa. En­simmäinen jul­ki­nen pal­ve­lu ava­taan ensi vuo­den puo­lel­la Ham­pu­ris­sa.

 

MOIAn teknologian takana on suomalaista ohjelmisto-osaamista.

Suo­ma­lai­ses­ta näkökul­mas­ta kat­soen mie­len­kiin­toa lisää se, että MOI­An tek­no­lo­gian ydin on es­poo­lais­ten oh­jel­mis­to-osaa­jien käsia­laa. Volkswagen osti suo­ma­lai­sen start-up-yri­tyk­sen, jon­ka me­riit­tei­hin kuu­luu pääkau­pun­ki­seu­dul­la toi­mi­neen Kut­suPlus-pal­ve­lun tek­no­lo­gian ja lii­ke­toi­min­ta­mal­lin ke­hittämi­nen. Nyt yri­tyk­sen 11 am­mat­ti­lais­ta työsken­te­levät MOIA Fin­lan­din ri­veissä.

 

KutsuPlussalla mainetta maailmalla

MOIA Fin­lan­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Teemu Sihvola va­lot­taa yri­tyk­sen taus­to­ja.

– Aloi­tim­me tek­no­lo­gia­ke­hi­tyk­sen ky­syntäoh­jau­tu­via jaet­tu­ja kyy­tejä var­ten vii­den hen­gen ydin­tii­millä vuon­na 2011. Kut­suPlus-pro­jek­tis­sa yh­teis­työkump­pa­nei­tam­me oli­vat HSL, Lii­ken­ne­vi­ras­to ja Aal­to-yli­opis­to, jois­ta HSL toi­mi pal­ve­lun­tar­joa­ja­na pääkau­pun­ki­seu­dul­la. Val­mis pal­ve­lu toi­mi kol­mi­sen vuot­ta ja herätti maa­il­mal­la pal­jon kiin­nos­tus­ta. Yri­tys­kaup­pa vuon­na 2014 vei meidät Yh­dys­val­tain kil­pail­luil­le mark­ki­noil­le, jos­sa jul­kis­tim­me yh­dessä uu­den omis­ta­jam­me kans­sa Was­hing­ton DC:n en­simmäisen dy­naa­mi­sen jaet­tu­jen kyy­tien pal­ve­lun.

– Kun sit­ten saim­me mie­lui­san yh­tey­den­o­ton Volkswa­ge­nil­ta, olim­me heti kiin­nos­tu­nei­ta. Ison yhtiön osana saam­me nyt mer­kittävät re­surs­sit, joi­ta lii­ken­ne­pal­ve­lui­den skaa­laa­mi­nen vaa­tii.

Vähintäänkin tu­lem­me kak­sin­ker­tais­ta­maan oh­jel­mis­to-am­mat­ti­lais­tem­me määrän Suo­mes­sa.

Jat­kos­sa kes­ki­tym­me Suo­mes­sa yh­dis­te­ly­al­go­rit­min yti­meen. MOI­An kas­va­vas­sa Sak­san tek­no­lo­gia­tii­missä työsken­nellään asia­kas- ja kul­jet­ta­ja­ra­ja­pin­to­jen tek­no­lo­gioi­den pa­ris­sa.

Sih­vo­la ase­moi Volkswa­ge­nin MOIA-pal­ve­lun jouk­ko­lii­ken­teen ja tak­si­lii­ken­teen väli­maas­toon:

– Tar­joam­me jaet­tu­ja kyy­tejä. Asiak­kaan tar­vit­see vain il­moit­taa, mistä mi­hin on mat­kal­la, ja mi­hin ai­kaan. Ajo­neu­voil­la ei ole en­nal­ta määrättyjä ai­ka­tau­lu­ja tai reit­tejä. Ti­laus­het­kellä par­hai­ten si­joit­tu­nut MOIA-pal­ve­lun auto kur­vaa asia­kas­ta lähellä ole­van, lii­ken­ne­ti­lan­tee­seen so­pi­van pysähty­mis­pai­kan kaut­ta. Ky­seessä on siis läheltä lähel­le -pal­ve­lu, jos­sa kävely pysäkil­le on osa mat­kaa.

Jous­ta­va MOIA-pal­ve­lu vähentää osal­taan yk­si­tyi­sau­toi­lua ja park­ki­paik­ko­jen tar­vet­ta kau­pun­geis­sa.

Kaikki autot tulevat olemaan Volkswagen Caravelle- tai Multivan-pikkubusseja.

Yhtenäinen palvelukokemus

MOI­An pal­ve­lu ra­ken­ne­taan alus­ta al­kaen yh­tenäisek­si ko­ko­nai­suu­dek­si. Sik­si on tärkeää, että asia­kas voi luot­taa ko­ke­muk­sen laa­tuun myös kul­je­tus­ka­lus­ton osal­ta.

Kaik­ki au­tot tu­le­vat ole­maan sa­man­lai­sia Volkswagen Ca­ra­vel­le/​Mul­ti­van-pik­ku­bus­se­ja sekä pian myös sähköau­to­ja.

Pal­ve­lun Suo­meen saa­pu­mi­ses­ta ei ole vielä tie­toa.