2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Koeajossa täysin uusi Volkswagen Polo

Koeajossa täysin uusi Volkswagen Polo

 

Teksti: Timo Nurmi  |  Kuvat: Olli Urpela  |  Marraskuu 2017

Täysin uusi Volkswagen Polo on kuin hyvää musiikkia. Sen seurassa matka joutuu mukavasti. Lue uuden Volkswagen Polon koeajosta.

Jos olet ai­em­min si­vuut­ta­nut mie­lessäsi Po­lon so­pi­vaa per­heau­to­kan­di­daat­tia et­siessäsi, nyt on aika miet­tiä asi­aa uu­del­leen. Kuudennen sukupolven Polo on en­tistä suu­rem­pi ja ai­kui­sem­pi auto, joka tar­jo­aa miel­lyttävän väljät ti­lat ja mo­ni­puo­li­sen va­rus­te­va­li­koi­man.

Au­ton mo­der­ni nuo­rek­kuus suo­ras­taan is­kee silmää sitä kat­soes­sa. Ko­rin särmikkäät lin­jat ker­to­vat uu­den Po­lon kuu­lu­van kiin­teästi Volkswagen-per­hee­seen mut­ta ole­van kui­ten­kin oma per­soo­nal­li­suu­ten­sa. Voi­mak­kai­den vaa­ka­lin­jo­jen an­sios­ta tu­lo­kas näyttää is­tu­van tiessä tiu­kas­ti ja suo­ras­taan odot­ta­van liik­keel­le lähtöä.

Uuden Volkswagen Polon tavaratilan vetoisuus on kasvanut peräti 71 litralla edelliseen malliin verrattuna.

Per­soo­nal­li­sin yk­si­tyis­koh­ta ovat ko­ve­rat pyöräko­te­loi­den reu­nat – osoi­tus tin­kimättömästä asen­tees­ta au­ton suun­nit­te­lus­sa. Vai­ku­tel­man täydentää koea­joau­tom­me upea Ener­ge­tic Oran­ge -me­tal­liväri, joka on yksi Po­lon useis­ta uusis­ta väri­vaih­toeh­dois­ta. Kaik­ki­aan uu­teen Po­loon on tar­jol­la 14 ul­koväri­vaih­toeh­toa, jo­ten va­lin­nan va­raa riittää.

 

Uudessa Polossa on lisää tilaa ja pituutta

Edeltävään Polo-su­ku­pol­veen ver­rat­tu­na Polo Mk6 on kas­va­nut selvästi. Pi­tuut­ta on tul­lut lisää noin kah­dek­san sent­tiä, ja ak­se­liväli on ve­ny­nyt vielä enemmän. Kor­keus on säily­nyt lähes en­nal­laan. Myös Po­lon ta­va­ra­ti­la on nyt en­tistä ava­ram­pi; ti­laa on peräti 71 lit­raa ai­em­paa enemmän.

Juu­ri Suo­meen ran­tau­tu­nut täysin uusi Polo on aluk­si saa­ta­va­na kom­pak­til­la 1,0-litraisella moottorilla, jos­ta on tar­jol­la 75- ja 95-he­vos­voi­mai­set ver­siot. Me koea­joim­me te­hok­kaam­man ver­sion 5-vaih­tei­sel­la käsi­vaih­teis­tol­la. Polo on toki saa­ta­va­na myös DSG-au­to­maat­ti­vaih­teis­tol­la. Se va­paut­taa kul­jet­ta­jan kyt­kin­pol­ki­men käytöstä ja te­kee aja­mi­ses­ta vieläkin ren­nom­paa.

Uuden Polon takaistuimen selkänojat kaatuvat alas, jolloin tavaratilan vetoisuus kasvaa entisestään.

Upeaksi muotoiltu kojetaulu kosketusnäyttöineen tarjoaa uusinta infotekniikkaa.

Koea­joau­tom­me va­rus­te­ta­so on Com­fort­li­ne, jon­ka kat­ta­vaan va­kio­va­rus­te­lis­taan kuu­lu­vat muun muas­sa ympäristönval­von­tajärjes­telmä Front As­sist hätäjar­ru­tus­toi­min­nol­la ja ja­lan­kul­ki­ja­tun­nis­tuk­sel­la, in­fo­tain­ment-järjes­telmä Radio Composition Media kah­dek­san­tuu­mai­sel­la kos­ke­tusvärinäytöllä, 15-tuu­mai­set ke­vyt­me­tal­li­van­teet, il­mas­toin­ti sekä va­kio­no­peu­densäädin no­peu­den­ra­joit­ti­mel­la.

Oven­kah­vaan tart­tu­mi­nen nap­saut­taa ovet auki silmänräpäyk­sessä. Koea­joau­tos­sam­me on ni­mittäin lisäva­rus­tee­na avai­me­ton lu­ki­tus- ja käyn­nis­tysjärjes­telmä Keyless Access, jon­ka an­sios­ta kul­jet­ta­jan ei tar­vit­se ot­taa avai­mia tas­kus­taan au­tol­le saa­vut­taes­sa ja liik­keel­le lähdettäessä. Vain pai­nal­lus ko­je­lau­das­sa ole­vas­ta käyn­nis­tys­na­pis­ta, ja moot­to­ri hyrähtää eloon.

Kookas kosketusnäyttö

Heti en­si­silmäyk­sellä täysin uu­den Polon sisätiloihin käy selväksi, että mal­lin uu­dis­tu­mi­nen ei ole jäänyt vain ul­ko­kuo­reen. Ko­je­lau­ta on edeltäjämal­lia laa­keam­pi, ja koo­kas kos­ke­tusnäyttö on si­joi­tet­tu ai­van sen yläreu­naan. Peh­mei­den muo­vi­laa­tu­jen käyttö ko­je­lau­dan pin­nois­sa vies­tittää laa­duk­kuu­des­ta, ja vai­ku­tel­maa vah­vis­taa kyt­kin­ten ja pai­nik­kei­den tun­nok­kuus.

Istuimet on muo­toil­tu an­ta­maan so­pi­vas­ti tu­kea rei­sil­le ja ylävar­ta­lol­le. Vii­mei­seen asti vie­tyä ajat­te­lua edus­taa kes­ki­kon­so­lin per­soo­nal­li­nen muo­toi­lu; etu­mat­kus­ta­jan puo­lei­nen reu­na on kor­keam­mal­la pa­rem­man sääri­tuen ta­kaa­mi­sek­si. Kyynärpäälle an­taa tu­kea kes­ki­kyynärno­ja, joka on si­joi­tet­tu fik­sus­ti riittävän taak­se. Näin se ei han­ka­loi­ta käsi­jar­run käyttöä, ku­ten jois­sain au­tois­sa.

 

Uusi Polo vas­taa koko per­heen tar­pei­siin myös ta­va­ra­ti­lal­laan.

Po­lon kas­vu per­heau­to­luok­kaan tun­tuu myös ta­kais­tui­mel­la. Kun kes­ki­mit­tai­nen kul­jet­ta­ja säätää etuis­tui­men it­sel­leen so­pi­vak­si, taak­se jää hy­vin ti­laa sa­man­mit­tai­sel­le mat­kus­ta­jal­le. Päänti­laa on suo­ras­taan run­saas­ti, eivätkä pol­vet pai­nau­du etuselkäno­jaa vas­ten. Ovien riittävä avau­tu­mis­kul­ma ta­kaa hel­pon käyn­nin au­toon ja sieltä ulos.

Uusi Polo vas­taa koko per­heen tar­pei­siin myös ta­va­ra­ti­lal­laan. Kun ta­kais­tuin on is­tuinkäytössä, ta­va­rao­sas­ton ve­toi­suus on jopa 351 lit­raa. Ta­va­ra­ti­lan tu­ke­va poh­ja­le­vy on säädettävissä kah­teen va­lin­nai­seen kor­keu­teen sen mu­kaan, ha­lu­taan­ko pie­nempää nos­to­kyn­nystä vai enemmän yh­tenäistä ti­laa. Ta­va­ra­ti­laa voi tie­tys­ti laa­jen­taa vielä pal­jon suu­rem­mak­si kaa­ta­mal­la ta­ka­selkäno­jan. Kaa­tu­vaa ta­kais­tui­men selkäno­jaa voi ope­roi­da kätevästi yh­dellä kädellä. Ta­ka­luuk­ku avau­tuu rei­lus­ti, jo­ten se ei ole tiellä au­toa kuor­mat­taes­sa tai pu­ret­taes­sa.

 

Jykevää ajettavuutta

Koea­jo­reit­tim­me Po­lol­la kul­ki niin kau­pun­gin ka­peil­la ku­jil­la kuin moot­to­ri­teilläkin. Uu­tuus osoit­tau­tui merk­kinsä mai­neen ve­roi­sek­si. Päällimmäinen tun­ne Po­lol­la ajet­taes­sa on jy­ke­vyys, joka ra­ken­tuu toi­mi­vas­ta alus­tas­ta ja ra­ken­tei­den tu­ke­vuu­des­ta. On­nis­tu­nees­ti vi­ri­te­tyn jousi­tuk­sen ja is­kun­vai­men­nuk­sen an­sios­ta täysin uusi Polo ylittää epäta­sai­suu­det su­la­vas­ti ja il­man ylimääräistä huo­jun­taa. Suun­ta­va­kaus on kun­nos­sa, eivätkä urat heit­te­le au­toa. Huo­mio­ta kiin­nittää myös sisäme­lun vähäisyys, minkä an­sios­ta mat­kus­ta­jat voi­vat naut­tia täysi­pai­noi­ses­ti au­diojärjes­telmän loih­ti­mis­ta soin­nuis­ta.

 

Po­lon kol­mi­sy­lin­te­ri­nen tur­boah­det­tu TSI-moot­to­ri on per­heau­ton mit­toi­hin ve­ny­neel­le ajo­pe­lil­le toi­mi­va voi­manlähde. Koea­ja­mam­me 95-he­vos­voi­mai­nen ver­sio ta­kaa tar­vit­taes­sa kun­nol­li­sen suo­ri­tus­ky­vyn, mut­ta on sil­ti ta­lou­del­li­nen. Pie­ni ku­lu­tus mer­kit­see myös pie­niä CO2-päästöjä, mikä aut­taa pitämään au­to­ve­ron ku­ris­sa ja myyn­ti­hin­nan mal­til­li­se­na. Vaih­teen­siir­to toi­mii täsmälli­ses­ti, ja au­ton jämäkästä yleis­tun­tu­mas­ta huo­li­mat­ta kyt­kin on ke­vyt käyttää.

Huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu­työ näkyy myös moot­to­ri­ti­las­sa, joka on suo­jat­tu te­hok­kaas­ti al­tapäin moot­to­rin li­kaan­tu­mi­sen estämi­sek­si ja il­man­vas­tuk­sen vähentämi­sek­si. Tuu­li­la­sin pe­su­nes­teen täyttöauk­ko on si­joi­tet­tu mah­dol­li­sim­man kau­as moot­to­rin apu­lait­tei­ta käyttävästä mo­niu­ra­hih­nas­ta, jot­ta nes­tettä ei rois­kui­si hih­nan päälle säiliötä täytettäessä.

Mat­kan­teon miel­lyttävyy­den var­mis­ta­mi­sek­si täysin uusi Polo on saa­ta­vis­sa laa­jal­la kat­tauk­sel­la sekä tur­val­li­suut­ta että mu­ka­vuut­ta edistäviä va­rus­tei­ta. Näyttävin niistä on Po­los­sa en­sie­siin­ty­mi­sensä te­kevä toi­sen su­ku­pol­ven digitaalinen mittaristo, joka on va­kio­va­rus­te Po­lon High­li­ne- ja GTI-ver­siois­sa. Koo­kas 10,25-tuu­mai­nen näyttö mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si na­vi­gaat­to­rin kart­tanäkymän esittämi­sen ha­vain­nol­li­ses­ti suo­raan kul­jet­ta­jan edessä mit­ta­ris­ton pai­kal­la. Mui­ta mie­len­kiin­toi­sia ja hyödyl­li­siä va­rus­tei­ta ovat muun muas­sa kat­vea­lu­een va­roi­tin sekä pysäköin­tia­vus­tin, joka tun­nis­taa sekä ka­dun suun­tai­set että poi­kit­tai­set va­paat pysäköin­ti­ruu­dut. Koea­jos­sa moot­to­ri­tiellä eri­tyi­sen käytännölli­sek­si osoit­tau­tui mu­kau­tu­va va­kio­no­peu­densäädin ACC, joka hi­das­taa Po­lon vauh­tia peh­meästi ha­vai­tes­saan edellä hi­taam­min ete­nevän kul­ku­neu­von.

Jo kuu­den su­ku­pol­ven mit­tai­nen ke­hi­tys­ta­ri­na ja yli 16 mil­joo­naa myy­tyä au­toa osoit­ta­vat, että Polo on ot­ta­nut py­syvän pai­kan au­toi­li­joi­den mie­lissä. Uusin Polo ei petä ko­via­kaan odo­tuk­sia.

Autonostajien ensivaikutelmia uudesta Polosta

Niklas Wiik tuli en­simmäis­ten jou­kos­sa Volkswagen Cen­te­riin tu­tus­tu­maan täysin uu­teen Po­loon. Nuo­rel­la mie­hellä on jo eh­ti­nyt olla kuusi Volkswa­ge­nia. Nyt har­kin­nas­sa on uusi Polo työsuh­deau­tok­si.

– On­han tämä hyvän näköinen ja ihan toi­sel­la ta­sol­la kuin ai­em­min. Tykkään var­sin­kin ko­je­tau­lun muo­toi­lus­ta ja esit­te­ly­au­ton väristä, sa­noi au­toi­lun­sa tark­kaan bud­je­toi­va Wiik.

Volkswagen Gol­fia koea­ja­maan saa­pu­nut Petteri Heino ko­kei­li ver­tai­lun vuok­si täysin uu­den Po­lon ta­ka­ti­lo­ja. Koo­kas mies yllättyi po­si­tii­vi­ses­ti jal­ka­ti­lan riittävyy­destä. Myös au­ton muo­toi­lu miel­lyt­ti.