2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Uusi Volkswagen Crafter täydentää mallistoa

Uusi Volkswagen Crafter täydentää mallistoa

 

Teksti: Timo Suomala  |  Kuvat: Juho Kuva  |  Marraskuu 2017

Volkswagen Crafter -mallistossa vahvan suorittamisen rinnalle nousee automaattivaihteisella autolla ajamisen helppous ja mukavuus sekä nelivedon etenemiskyky. 

Keväällä 2017 esi­tel­ty uusi Volkswagen Crafter aloit­ti suur­ten pa­ket­ti­au­to­jen luo­kas­sa ko­ko­naan uu­den ai­ka­kau­den. Se on vah­voil­la omi­nai­suuk­sil­laan har­pan­nut suo­raan oman luok­kan­sa kärkeen. Kiis­tat­to­mia edis­ty­sas­ke­lia to­den­taa Craf­te­rin an­sai­tus­ti voit­ta­ma Vuo­den pa­ket­ti­au­to 2017 -pal­kin­to.

Craf­te­rin voi­manlähteenä toi­mi­vat 2,0 TDI -die­sel­moot­to­rin neljä eri te­ho­ver­sio­ta. Te­hot vaih­te­le­vat haa­ru­kas­sa 75–130 kW. Keväällä jul­kis­te­tun etu­ve­to­ver­sion rin­nal­le on nyt nous­sut myös 4MOTION-ne­li­ve­dol­la va­rus­tet­tu mal­li. Voi­ma välit­tyy siinä kuusi­vaih­tei­sel­la käsi­vaih­teis­tol­la. Kah­dek­san­vaih­tei­sen au­to­maat­ti­vaih­teis­ton saa puo­les­taan nyt etu­ve­to­mal­lin pa­rik­si.

Uuden Volkswagen Crafterin kojelauta on selkeä ja hallintalaitteet löytyvät loogisilta paikoilta.

Kolme koripituutta ja kattokorkeutta

Haas­ta­vat­kin kul­je­tus­tar­peet tyy­dyttävästä Craf­te­ris­ta on saa­ta­vil­la kol­me eri ko­ri­pi­tuut­ta ja kol­me kat­to­kor­keut­ta kah­del­la eri ak­se­livälillä. Etu­ve­toi­sen Craf­te­rin ta­va­ran­kul­je­tus­ky­ky on 3 640 mil­li­met­rin ak­se­livälillä ja nor­maa­li­kor­keal­la ka­tol­la kii­tettävät 9,9 m³. Pi­demmällä 4 490 mil­li­met­rin ak­se­livälillä ja su­per­kor­keal­la ka­tol­la ta­va­ra­ti­lan ti­la­vuus kas­vaa jyh­keään 16 kuu­tioon. Pitkään ak­se­liväliin saa­ta­vil­la ole­va pi­dem­pi ta­kay­li­tys tuo par­haim­mil­laan 2,4 kuu­tion lisäti­lan. Taka- ja ne­li­ve­to­mal­leis­sa mak­si­mi­ti­la­vuus on 17,5 m³.

Kah­den ak­se­liväli­mal­lin lisäksi Craf­te­rin saa myös avo­la­va­ver­sio­na, joko ly­hyellä Single cab -oh­jaa­mol­la tai ne­lio­vi­sel­la ja jopa seit­semänpaik­kai­sel­la Double cab -ver­siol­la.

Uuden Volkswagen Crafterin ohjaamo on tilava. Suureen hansikaslokeroon mahtuu kaikki tarpeellinen.

Uusi Crafter on saatavana myös avolavaversiona, jossa on takapenkki ja neljä ovea. Mukaan mahtuu siis suurempi porukka.

Etuveto, takaveto tai 4MOTION-neliveto

Uusi Craf­ter on ke­hi­tet­ty vas­taa­maan täydel­li­ses­ti eri­lais­ten käyttäjien tar­pei­ta ja vaa­ti­muk­sia. Craf­te­rin etu­ve­tojärjes­telmä mah­dol­lis­taa jopa 100 mm ma­ta­lam­man las­taus­kor­keu­den. Ta­ka­ve­dos­sa on suu­rin, mak­si­mis­saan 3,5 ton­nin perävau­nu­pai­no. Ne­li­ve­to ko­ros­taa pi­toa ja tar­jo­aa sen myötä par­haim­man suun­ta­va­kau­den.

Volkswagen Craf­ter tar­jo­aa myös erin­omai­sia mah­dol­li­suuk­sia ko­ti­mai­sel­le ko­ri­ra­ken­ta­mi­sel­le. En­simmäiset suo­ma­lai­set ko­ri­ra­ken­nus­ver­siot – eri­tyi­ses­ti tak­si­bus­sit – ovat­kin herättäneet pal­jon kiin­nos­tus­ta ja ovat erittäin ar­vos­tet­tu­ja.

Laaja Crafter-mallisto

Ensi vuo­den ai­ka­na mal­lis­toon liit­tyy vielä au­to­maat­ti­vaih­tei­nen 4MOTION-ne­li­ve­to sekä ta­ka­ve­toi­nen ver­sio. Näin Craf­ter tu­lee tar­joa­maan ko­ko­nai­suu­des­saan hui­kean laa­jan mal­lis­ton. Vah­vuut­ta osoit­taa esi­mer­kik­si au­to­maat­ti­vaih­teis­to, joka voi­daan luok­kan­sa ai­noa­na yh­distää mi­hin ta­han­sa ve­to­ta­paan.

Craf­ter määrittää mu­kau­tu­vuu­den ko­ko­naan uu­del­le ta­sol­le tar­jol­la ole­vil­la ko­ri­mi­toil­la sekä moot­to­rin, vaih­teis­ton ja ve­to­ta­van eri­lai­sil­la va­ri­aa­tioil­la. Uusi Volkswagen Craf­ter pal­ve­lee eri­lai­sia kul­je­tus­tar­pei­ta erittäin laa­jal­la, usei­ta kym­me­niä eri­lai­sia ver­sioi­ta käsittävällä mal­lis­tol­la.