2.7.59.2, 2018-07-27 07:59:52

Now reading: Volkswagen Polo GTI:n myynti alkoi

Volkswagen Polo GTI:n myynti alkoi

 

Marraskuu 2017

Volkswagen Polon uudet malliversiot saivat hinnat. 

Täysin uusi Volkswagen Polo on herättänyt suur­ta mie­len­kiin­toa Suo­mes­sa. Ai­nut­laa­tui­sen, ka­ris­maat­ti­sen ja ur­hei­lul­li­sen Po­lon mal­lis­to on nyt laa­jen­tu­nut 1,0 TSI 70 kW (95 hv) High­li­ne-va­rus­te­ta­sol­la, 1,6 TDI 59 kW (80 hv) Trend­li­ne- ja 70 kW (95 hv) Com­fort­li­ne-va­rus­te­ta­soil­la sekä mal­lis­ton huip­pu­ver­siol­la 2,0 TSI 147 kW (200 hv) Polo GTI:llä.

Volkswagen Po­lon die­sel­mal­lien hin­nat al­ka­vat 18 114,06 eu­ros­ta (1,6 TDI 59 kW (80 hv). Uu­den Volkswagen Polo GTI:n hin­ta on 28 071,71 eu­roa (2,0 TSI 147 kW (200 hv) DSG-au­to­maat­ti, va­kio­va­rus­tein).

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Ben­sii­ni­moot­to­ri­va­li­koi­maan kuu­luu myös 1,5 TSI EVO 110 kW (150 hv) -ben­sii­ni­moot­to­ri, joka saa­puu Suo­meen myöhem­min vuon­na 2018.

Uusi Volkswagen Polo on suu­rin Polo kos­kaan ja tar­jo­aa luok­kan­sa suu­rim­mat ti­lat. Polo on 4 053 mm pitkä ja ak­se­liväli 2 564 mm. Uu­den Po­lon ta­va­ra­ti­la on 351 lit­raa, ta­kais­tui­met tai­tet­tu­na ta­va­ra­ti­la kas­vaa aina 1 125 lit­raan saak­ka. Polo GTI:ssä ta­va­ra­ti­la on puo­les­taan 305 lit­raa ja ta­kais­tui­met tai­tet­tu­na 1 079 lit­raa. Volkswagen Polo on ra­ken­net­tu Volkswagen-kon­ser­nin uu­del­le MQB A0 -alus­ta­ra­ken­teel­le ja se on aina ne­lio­vi­nen.

Uusi Volkswagen Polo GTI

Volkswa­ge­nin GTI-mal­lit ovat edus­ta­neet aina poik­keuk­sel­lis­ta suo­ri­tus­ky­kyä ja uusi Polo GTI jat­kaa tätä pe­rin­nettä. Uusi Volkswagen Polo GTI on voi­ma­pesä, joka tuot­taa te­hoa 147 kW (200 hv) ja vääntöä 320 Nm. Polo GTI kiih­tyy 0–100 km/​h vain 6,7 se­kun­nis­sa ja se saa­vut­taa 240 km/​h huip­pu­no­peu­den.

Uu­den Volkswagen Polo GTI:n erot­taa tyy­pil­li­sistä tun­nus­mer­keistä – huo­mio­ta herättävät etus­poi­le­ri ja su­mu­va­lot, pu­nai­nen de­sign-lin­ja, joka kul­kee ken­no­ku­vioi­dun jäähdyt­ti­mensäleikön poik­ki, pu­nai­set jar­rusa­tu­lat sekä kak­sois­pa­ko­put­kenpäät. Va­kio­va­rus­tuk­seen kuu­lu­vat myös ur­hei­lul­li­set 17” Mil­ton Key­nes -ke­vyt­me­tal­li­van­teet.

Sisäti­lois­sa le­gen­daa­ri­nen GTI-muo­toi­lu koh­taa uusim­man su­ku­pol­ven tek­no­lo­gian. Is­tui­mien tun­nuso­mai­nen puna-val­ko­ruu­tu­ku­vio ja hie­nos­tu­nut nah­ka­ver­hoil­tu ur­hei­lu­mo­ni­toi­mioh­jaus­pyörä ker­to­vat Polo GTI:n ur­hei­lul­li­ses­ta luon­tees­ta. Vaih­teen­va­lit­si­mien ja mat­to­jen pu­nai­set ko­ris­te­sau­maom­pe­leet ko­ros­ta­vat Polo GTI:n sisäti­lo­ja. Uusi 10,25” di­gi­taa­li­nen mit­ta­ris­to Ac­ti­ve Info Display on va­kio­va­rus­te, ku­ten myös Am­bient-va­lais­tus.

Uu­des­sa Volkswagen Polo GTI:ssä on va­kio­va­rus­tee­na myös vii­mei­simmän su­ku­pol­ven in­fo­tain­ment-järjes­telmä Com­po­si­tion Me­dia 8” kos­ke­tusvärinäytöllä sekä Car-Net App-Con­nect -pal­ve­lut sisältäen Mir­ror Link, Apple CarPlay ja Android Auto -äly­pu­he­lin­liitännät. Lisäva­rus­tee­na saa­ta­vil­la ole­va na­vi­goin­tijärjes­telmä Disco­ver Me­dia 8” kos­ke­tusvärinäytöllä aut­taa löytämään par­haan rei­tin ja välttämään ruuh­kia. Uu­teen Volkswagen Polo GTI:hin on saa­ta­vil­la lisäva­rus­tee­na myös mat­ka­pu­he­li­men lan­ga­ton lataus (Qi-sta­dar­di).

Polo GTI:n elekt­ro­ni­nen ta­saus­pyörästönlu­ki­tus XDS tar­jo­aa ur­hei­lul­lis­ta ajoa. Se oh­jaa kaar­teen sisäpuo­lei­sen etu­pyörän jar­ru­pai­net­ta ja estää näin pyörän luis­ta­mi­sen järjes­telmära­joi­tuk­sen puit­teis­sa. Uusi Polo GTI on va­rus­tet­tu aina myös ur­hei­lul­li­sel­la 15 mm nor­maa­lia ma­ta­lam­mal­la alus­tal­la sekä ajo­pro­fii­lin va­lin­nal­la, jos­sa pro­fii­li­vaih­toeh­to­ja on neljä: Eco, Sport, Nor­mal tai In­di­vi­dual. Eco-ajo­pro­fii­lis­sa esi­mer­kik­si moot­to­rin käyntiä, il­mas­toin­tia ja mui­ta järjes­tel­miä säädetään au­to­maat­ti­ses­ti polt­toai­neen säästämi­sek­si. DSG-au­to­maat­ti­vaih­teis­tol­la va­rus­te­tul­la Polo GTI:llä voi­daan Eco-ajo­pro­fii­lin avul­la myös käyttää rul­laus­toi­min­toa.

Uuteen Polo GTI -malliin on saatavana runsaasti erilaisia kuljettajaa avustavia järjestelmiä.

Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Uusi Volkswagen Polo GTI tar­jo­aa laa­jan va­li­koi­man kul­jet­ta­jaa avus­ta­via järjes­tel­miä.

Esi­mer­kik­si, jos eteen tu­lee odot­ta­ma­ton ti­lan­ne, apu­na on va­kio­va­rus­tee­na ole­va ympäristönval­von­tajärjes­telmä Front As­sist hätäjar­ru­tus­toi­min­nol­la ja ja­lan­kul­ki­ja­tun­nis­tuk­sel­la. Jos järjes­telmä ha­vait­see uh­kaa­van peräänajo­ti­lan­teen tai tietä ylittävän ja­lan­kul­ki­jan, se va­roit­taa kul­jet­ta­jaa järjes­telmära­joi­tus­ten puit­teis­sa. Jos kul­jet­ta­jan te­kemä jar­ru­tus on lii­an peh­meä, jar­ru­tus­voi­maa te­hos­te­taan. Erittäin kriit­ti­sissä ti­lan­teis­sa järjes­telmä voi tehdä hätäjar­ru­tuk­sen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on vähentää törmäyk­sen voi­maa tai jopa estää törmäys ko­ko­naan. Järjes­telmä ak­ti­voi­tuu au­to­maat­ti­ses­ti 30 km/​h no­peu­des­sa.

Lisäva­rus­tee­na saa­ta­va kuol­lees­ta kul­mas­ta va­roit­ta­va kat­vea­lu­een va­roi­tin Blind Spot puo­les­taan aut­taa kul­jet­ta­jaa kais­tan­vaih­dos­sa ja pois­tu­mi­ses­sa pysäköin­ti­ruu­dus­ta. Järjes­telmä tun­nis­taa, onko jo­kin ajo­neu­vo kuol­lees­sa kul­mas­sa ja va­roit­taa kul­jet­ta­jaa si­vu­pei­lin led-va­roi­tus­va­lol­la. Pe­ruu­tet­taes­sa pois pysäköin­ti­ruu­dus­ta in­tegroi­tu pe­ruu­tusa­vus­tin val­voo aluet­ta au­ton ta­ka­na ja va­roit­taa kul­jet­ta­jaa ris­teävästä lii­ken­teestä. Kriit­ti­sessä ti­lan­tees­sa järjes­telmä myös jar­rut­taa au­to­maat­ti­ses­ti. Pe­ruu­tet­taes­sa järjes­telmä ha­vait­see ajo­neu­vot jopa 40 met­rin etäisyy­deltä ja tun­nis­taa ne, jos ne liik­ku­vat no­peam­min kuin 4 km/​h.

Uuden Volkswagen Polon hinnasto ja lisävarustehinnasto.