2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Volkswagen

4MOTION on älykäs nelivetojärjestelmä

Volkswagenin 4MOTION-nelivetojärjestelmä välittää voiman etu- ja taka-akselin välillä aina ajotilanteen vaatimalla tavalla.

4MOTION-neliveto takaa parhaan mahdollisen pidon, optimaalisen ohjattavuuden ja täydellisen ajettavuuden - vaikeissakin olosuhteissa kuten ylämäessä tai lumella.

Volkswagen

4MOTION

4MOTION-ne­li­ve­to­mal­lis­to tar­joaa lisää tur­val­li­suut­ta, pa­rem­man pi­don eri alustoilla ja keleillä, erin­omai­sen ajet­ta­vuu­den ja väkevämmän ve­to­voi­man ja­ka­mal­la moot­to­rin voi­man kai­kil­le neljälle pyörälle.

Jos yk­sittäinen pyörä al­kaa su­tia, järjes­telmä jar­rut­taa pyörää ja välittää moot­to­rin voi­maa vas­tak­kai­sel­le pyörälle. Jyr­kissä nousuis­sa tai perävau­nua ve­dettäessä järjes­telmä siirtää voi­maa pois etuak­se­lil­ta taka-ak­se­lil­le. 4Motion-neliveto mah­dol­lis­taa muun muas­sa liik­keel­lelähdön en­na­koin­nin, jol­loin voi­maa välit­tyy taka-ak­se­lil­le­kin il­man vii­vettä.

Volkswagen

Sähköhydraulinen neliveto

4MOTION Haldex-kytkimellä
Volkswa­ge­nin ylei­sin 4MOTION-ne­li­ve­to­tek­niik­ka pe­rus­tuu sähköhy­drau­li­sel­la oh­jauk­sel­la va­rus­tet­tuun uusim­man su­ku­pol­ven Hal­dex-kyt­ki­meen, joka on jat­ku­vas­ti yh­tey­dessä au­ton mui­hin oh­jausjärjes­tel­miin, ajo­sen­so­rei­hin, moot­to­riin ja vaih­teis­toon. Kool­taan var­sin kom­pak­ti Hal­dex-kyt­kin on asen­net­tu poi­kit­tais­moot­to­ril­li­siin mal­lei­hin Golf Variant Alltrack, Passat Variant Alltrack, Arteon, Sharan, T-Roc, Ti­guan, Tiguan Allspace, Caddy, Transporter ja Crafter.

Volkswagen

Mekaaninen tasauspyörästö

4MOTION Torsen-tasauspyörästöllä
Volkswa­ge­nin pit­kittäis­moot­to­ri­mal­leis­sa on käytössä Tor­sen-ta­saus­pyörästöön pe­rus­tu­va ne­li­ve­to­tek­niik­ka, joka säätää moot­to­rin voi­maa ak­se­lien välillä sen mu­kaan, kuin­ka hy­vin ren­kaat pitävät. Pa­rem­min pitävät ren­kaat saa­vat enemmän voi­maa kuin vähemmän pitävät. Järjes­telmä rea­goi te­hok­kaas­ti pie­nim­piin­kin etu- ja taka-ak­se­lin ve­to­ky­vyn eroi­hin.

Nor­maa­li­ti­lan­tees­sa voi­ma ja­kau­tuu etu- ja taka-ak­se­lin välillä suh­tees­sa 40/​60. Tar­vit­taes­sa Tor­sen-ta­saus­pyörästö muut­taa voi­man­ja­koa 40 pro­sent­tia etu- ja taka-ak­se­lei­den välillä, por­taat­to­mas­ti ja il­man vii­vettä.

Torsen-tasauspyörästö on Volkswagenin pitkittäismoottorisissa malleissa Touareg ja Amarok.

Volkswagenin mallisto

Tutustu ja katso mihin Volkswagen-malleihin saa 4MOTION -nelivedon.
Rakenna Volkswagen

Rakenna haluamasi Volkswagen.

Golf Variant.

Golf Variant Alltrack.

Passat Variant.

Passat Variant Alltrack.

Tiguan Allspace

Tiguan Allspace.

Transporter

Transporter.

Volkswagen

Hinnastot ja esitteet.

Täältä löydät myös kaikkien Volkswagen-mallien mittapiirrokset.

Kiinnostuitko? Näin jatkat eteenpäin.