Hammetin hieno bussi

Gareth Hammetin vuosimallin 1966 Volkswagen Transporter Deluxe Samba on kulkenut New Yorkista Kouvolaan – ja kerää katseita, missä ikinä liikkuukin.

Teksti: Timo Toiviainen  |  Kuvat: Olli Urpela  |  Kesäkuu 2016

Ga­reth Ham­met on tot­tu­nut au­ton­sa herättämään huo­mioon. Vuo­si­mal­lin 1966 Volkswagen Transporter De­luxe Sam­ba saa ohi­kul­ki­jat hy­myi­lemään, pu­dot­ta­maan kan­ta­muk­sen­sa ja kai­va­maan kännykkäka­me­rat esiin. Seu­ral­li­sel­le mie­hel­le se so­pii hy­vin.

– Tämän au­ton kans­sa ei tar­vit­se kos­kaan olla yk­sin, nau­rah­taa Kou­vo­las­sa asu­va englan­ti­lai­nen.

– Park­ki­pai­koil­la ih­mi­set tu­le­vat ru­pat­te­le­maan ja ker­to­maan omia muis­to­jaan van­hois­ta Volkswa­ge­neis­ta. Suo­ma­lai­sil­la niitä tun­tuu ole­van yllättävän pal­jon.

Ham­me­tin per­heessä bus­si kul­kee ni­mellä An­gel. Nimi juon­taa juu­ren­sa New Yor­kis­ta, jos­sa har­vi­nai­nen eri­kois­mal­li pal­ve­li en­simmäiset vuo­ten­sa ti­laus­ajokäytössä An­gels-ni­mi­sen tans­si­ryhmän keik­ka­bus­si­na.

 Kiin­teistöalal­la työsken­te­levän Ham­me­tin omis­tuk­seen bus­si siir­tyi jo­ku­nen vuo­si sit­ten, kun net­tiin ase­te­tun ha­ku­vah­din ääni­merk­ki herätti mie­hen kes­kellä yötä. So­pi­va yk­silö oli tul­lut myyn­tiin Ore­go­nis­sa, Yh­dys­val­lois­sa.

– Os­tin au­ton heti il­moi­tuk­sen luet­tua­ni. Lo­tus-val­koi­nen väri ja De­luxe Sam­ba -va­rus­te­lu te­kivät vai­ku­tuk­sen, Ham­met kuit­taa. Os­tos oli kan­nat­ta­va, sillä näillä va­rus­teil­la ai­koi­naan ti­la­tut 21-ik­ku­nai­set Volkswagen-bus­sit ovat ny­kyi­sin to­del­li­sia har­vi­nai­suuk­sia. Hyväkun­toi­sen yk­silön arvo las­ke­taan jopa kuusi­nu­me­roi­sil­la sum­mil­la.

– Kak­sio­sai­sel­la tuu­li­la­sil­la va­rus­tet­tu­ja yk­silöitä val­mis­tet­tiin Lo­tus-val­koi­si­na vain vuo­si­na 1966 ja -67. Mal­li­ver­sioon kuu­luu myös eri­kois­si­sus­tus. Oma­ni lisäksi tie­dos­sa­ni on vain vii­ti­sen vas­taa­vaa au­toa kaut­ta maa­il­man.

Transporter-bussin takatiloissa tunnelman takaavat tyylikäs sisustus ja valtava kattoluukku.

Entisöity ja päivitetty

Ga­reth Ham­me­tin omis­tuk­ses­sa bus­siin on teh­ty mit­ta­via pel­ti­kor­jauk­sia ja tek­nii­kan päivi­tyk­siä. Au­ton sei­son­ta-ai­ka­na sisään va­lu­nut vesi oli päässyt te­kemään tu­ho­jaan, mut­ta nyt Volkswagen on ruos­tee­ton. Pel­lit ovat moit­teet­to­mat, ja uusi val­koi­nen maa­li­pin­ta kiil­te­lee au­rin­gos­sa. Säih­ky­vik­si kiil­lo­te­tut alu­mii­ni­set ko­ris­te­lis­tat muo­dos­ta­vat keu­lal­le mal­lil­le tun­nuso­mai­sen V-muo­don.

An­gel on saa­nut hie­man te­hok­kaam­man 1 776 cm³ -moot­to­rin, ja vaih­teis­to on re­mon­toi­tu uusil­la osil­la. Ta­ka­na si­jait­se­vas­sa moot­to­ri­ti­las­sa on nyt tur­val­li­suut­ta pa­ran­ta­va au­to­maat­ti­nen sam­mu­tinjärjes­telmä. Mah­dol­li­sen pa­lon al­kaes­sa polt­toai­neen syöttö We­ber-kaa­sut­ti­mil­le kat­ke­aa, ja pie­ni jau­he­sam­mu­tin al­kaa toi­mia.

Van­ho­jen Trans­por­te­rien suur­piir­tei­nen oh­jaus on päivi­tet­ty ham­mas­tan­ko-oh­jauk­sek­si, ja alus­tan kom­po­nent­te­ja on vaih­det­tu ny­kypäivän ajet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set pa­rem­min täyttävik­si. Pysähty­mi­sestä huo­leh­ti­vat edessä nyt le­vy­jar­rut.

Retkisisustus nykykäyttöön

Sam­ba-bus­sin al­ku­peräinen si­sus­tus on hyvässä kun­nos­sa ja vi­sus­ti tal­les­sa. Ham­met ker­too omis­ta­van­sa to­dennäköises­ti maa­il­man ai­noan al­ku­peräisellä ver­hoi­lul­la säily­neen kes­ki­pen­kin.

Ny­kypäivän käyttöä var­ten bus­si ver­hoil­tiin uu­del­leen ret­kikäyttöön so­pi­vak­si. Ta­ka­ti­lois­sa luk­sus-tun­nel­maa luo­vat al­ku­peräisillä Volkswagen-lo­goil­la va­rus­te­tut tum­mat kat­toik­ku­nat, iso kat­to­luuk­ku kan­gas­ka­tol­la ja jääkaap­pi.

Ulospäin aukeavat tuulilasinpuolikkaat ovat upea yksityiskohta.

Kah­dek­san hen­gen bus­sin oh­jaa­mos­sa Ret­ro Sounds -ra­dio näyttää al­ku­peräiseltä, mut­ta pitää sisällään uusim­mat di­gi­taa­li­set Blue­tooth- ja USB-liitännät. Taus­ta­pei­listä roik­kuu isol­la Volkswagen-lo­gol­la va­rus­tet­tu Lo­tus-ku­kis­ta muo­dos­tu­va muo­vi­nen Lei-kau­la­nau­ha. Au­ton vir­ta-avai­men perässä kiiltää New Yor­kin ai­ko­jen muis­to­na van­ha Gar­den Sta­te Parkway -tie­tul­li­ko­lik­ko, jol­lai­sia löytyi en­tisöin­ti­vai­hees­sa au­ton mat­to­jen alta. Tur­val­li­suut­ta silmälläpitäen au­toon on asen­net­tu uu­det rul­la­tur­va­vyöt. Ulospäin au­kea­vat tuu­li­la­sin­puo­lik­kaat ovat upea yk­si­tyis­koh­ta. Ajos­sa avat­tui­na ne ah­ta­vat te­hok­kaas­ti rai­tis­ta il­maa mat­kus­ta­moon.

 

Volkswagen-perhe Kouvolasta

– Ehkä mi­nua voi­si kut­sua jon­ki­nas­tei­sek­si Volkswagen-mie­hek­si, to­te­aa Ga­reth Ham­met brit­tiläisen vaa­ti­mat­to­mas­ti ja aset­taa Volkswagen-au­rin­ko­la­sit sil­mil­leen.

Ni­mi­tyk­sel­le on ka­tet­ta, sillä En­ke­li­bus­sin lisäksi ko­toa löytyvät vuo­si­mal­lin 1960 Transporter ”Rose” ja -96 Ca­ra­vel­le ”Shawn”. Van­hoil­la au­toil­la on per­heen yh­dessä kek­simät lem­pi­ni­met. Jo­kapäiväisessä ajos­sa pal­ve­le­va käyttöauto taas on ni­meltään vain Ti­guan. Uu­dem­pien au­to­jen­sa tek­niik­kaan liit­ty­vissä ky­sy­myk­sissä Ham­met ker­too saa­neen­sa asian­tun­te­vaa pal­ve­lua Por­voon Au­to­ta­lo Laak­ko­sel­ta.

Par­hail­laan per­heen oma­ko­ti­ta­loon ra­ken­ne­taan koo­kas­ta au­to­tal­lia, jos­sa ar­vok­kaat klas­sik­koau­tot saa­vat tal­veh­tia.

Entä ovat­ko per­heessä isän lisäksi muut­kin Volkswagen-hen­ki­siä? Ham­met kysäisee au­tos­sa leik­kivältä 5-vuo­ti­aal­ta Oli­ve­ril­ta pi­ruut­taan, voi­si­ko An­ge­lin myydä toi­mit­ta­jal­le.

– No ei!, pa­rah­taa poi­ka kau­his­tu­nee­na. Sa­moil­la lin­joil­la ovat per­heen tytär Isa­bel­la ja äiti Jo­han­na, joka suun­nit­te­lee En­ke­li­bus­sil­la mat­kaa Ruot­siin ja Tans­kaan.

Tu­le­vai­suu­den au­to­han­kin­nois­ta ky­syttäessä Ga­reth Ham­met kat­sah­taa miet­te­liäästi vai­moon­sa.
– Jo­han­nan lem­pi­au­to oli­si Volkswagen Kar­mann Ghia, mut­ta vain avo­mal­li­se­na.

Lue lisää