Golfin perhealbumi

Seitsemän mallisukupolvea ja 43 vuotta. Reilun neljän vuosikymmenen aikana joka 40. sekunti jossain päin maailmaa on myyty yksi uusi Golf.

Teksti Volkswagen  | Kuvat Volkswagen I Maaliskuu 2017

1974: Golf I

Volkswagen Kuplan kor­van­nut Golf esi­tel­tiin tou­ko­kuus­sa 1974. Gior­gio Giu­gia­ron muo­toi­le­ma Golf oli Kuplas­ta poi­ke­ten kul­mi­kas. Ta­ka­ve­to oli vaih­tu­nut etu­ve­toon ja il­majäähdyt­tei­nen taak­se si­joi­tet­tu bok­se­ri­moot­to­ri ve­sijäähdyt­tei­seen eteen si­joi­tet­tuun ri­vi­moot­to­riin. Voi­manlähteinä oli­vat ben­sii­nikäyttöiset 1,1 (33 kW/​45 hv) ja 1,5 lit­ran (55 kW/​75 hv) moot­to­rit. Myöhem­min va­li­koi­ma kas­voi Volkswa­ge­nin en­simmäisellä 1,5 lit­ran die­sel­moot­to­ril­la (36 kW/​50 hv) ja 1,6 lit­ran (80 kW/​110 hv) moot­to­ril­la va­rus­te­tul­la GTI-mal­lil­la.

1976: Golf I GTI

80 kw (110 hv) -te­hoi­nen Golf GTI oli to­del­li­nen ur­hei­luau­to, joka sopi kai­kil­le. Jo alus­sa suo­si­tuk­si tul­lees­ta au­tos­ta kas­voi no­peas­ti iko­ni. Dia­mond Sil­ver Me­tal­lic -ho­pea ja Mars Red -pu­nai­nen -oli­vat au­ton en­simmäiset väri­vaih­toeh­dot. Jäähdyt­ti­men säleikössä si­jait­si pu­ner­ta­va GTI-tun­nus ja sisäti­lo­ja ko­ris­ti ur­hei­luis­tui­mien pu­nai­nen ruu­tu­ku­vioi­tu ver­hoi­lu.

Golf Cabriolet oli ensimmäinen avoauto, jossa oli kiinteä turvakaari.
 

1979: Golf Cabriolet

Golf Ca­brio­let oli en­simmäinen avoau­to, jos­sa oli kiin­teä tur­va­kaa­ri. Sen tuo­tan­toa vauh­dit­ti Beet­le-avoau­ton suo­sio.

1982: Golf I GTD

Ur­hei­lul­li­ses­sa GTD:ssä oli jäykkä jousi­tus ja tur­boah­det­tu die­sel­moot­to­ri, joka teki au­tos­ta eri­tyi­sen polt­toai­ne­ta­lou­del­li­sen.

1983: Golf II

Toi­sen su­ku­pol­ven Golf sai ai­em­paa pyöreämmät muo­dot, suu­rem­mat sisä- ja ta­va­ra­ti­lat sekä ne­li­ve­to­mal­lin, kun Volkswagen esit­te­li 1986 Golf Sync­ron. Ky­seessä oli en­simmäinen Golf, jos­sa oli ABS-jar­rut va­kio­na ja jon­ka ne­li­ve­to oli to­teu­tet­tu etu­pyöriltä ta­ka­pyöril­le voi­maa siirtävän vis­ko­kyt­ki­men avul­la. Vuon­na 1988 esit­te­ly­vuo­ros­sa oli ur­hei­lul­li­nen Golf G60 -ne­li­ve­to­mal­li (118 kW/​160 hv) ja tam­mi­kuus­sa 1990 myyn­tiin ehti vielä Volkswa­ge­nin en­simmäinen ka­tu­maas­tu­ri­mal­li Golf Count­ry, jos­sa oli 200 mm ko­ro­tet­tu alus­ta.

1991: Golf III

Tuu­li­tun­ne­li­suun­nit­te­lu näkyi Gol­fis­sa pyöreänä ko­ri­muo­to­na: uusi Golf oli 3,5 sent­ti­met­riä pi­dem­pi ja 3,0 sent­ti­met­riä edeltäjäänsä leveämpi. Vuon­na 1994 esi­tel­tiin uusi Golf Va­riant -mal­li, joka tar­jo­si pe­rus­mal­liin nähden yli 130 lit­raa enemmän ta­va­ra­ti­laa. Moot­to­ri­va­li­koi­ma kas­voi te­hok­kail­la ja ta­lou­del­li­sil­la 1,9 lit­ran TDI-tur­bo­die­sel­moot­to­reil­la (66 kW/​90 hv ja 80 kW/​110 hv). Gol­fin tur­va­va­rus­tei­siin lisättiin etu­mat­kus­ta­jien tur­va­tyy­nyt ja vuon­na 1996 luk­kiu­tu­mat­to­mat ABS-jar­rut.

1997: Golf IV

Neljännen su­ku­pol­ven Golf ni­met­tiin Ge­ne­ra­tion Gol­fik­si. Pyöreät lin­jat säilyivät ja auto oli edeltäjäänsä nähden jälleen kook­kaam­pi. Suur­suo­sik­ki Va­riant-mal­li uu­dis­tui kah­ta vuot­ta myöhem­min. Sync­ro-ne­li­ve­to vaih­tui vuon­na 1998 Hal­dex-kyt­ki­men myötä 4MOTION-neli-ve­dok­si. Vuot­ta myöhem­min Gol­fin TDI-moot­to­rit va­rus­tet­tiin pump­pusuu­tin­tek­nii­kal­la. Golf ohit­ti val­mis­tusmäärässä Kuplan. Vuon­na 2005 huu­to­kau­pat­tiin kaik­kien ai­ko­jen kal­lein Golf (188 938 eu­roa), jon­ka en­simmäinen omis­ta­ja oli Paa­vi Be­ne­dict XVI.

2003: Golf V

Golf kas­voi jälleen ko­koa ja mu­kaan tu­li­vat Trend­li­ne-, Com­fort­li­ne- ja Sports­li­ne-va­rus­te­ta­sot. Golf Va­rian­tin uusin pai­nos esi­tel­tiin Ge­ne­ven au­tonäyt­te­lyssä 2007. Mal­li oli selvästi pe­rus-Gol­fia suu­rem­pi: ko­ko­nais­pi­tuus 4 560 mm ja kul­je­tus­ka­pa­si­teet­tia 560/​1 550 lit­raa. Gol­fin uu­tuus­moot­to­ri oli kah­del­la ah­ti­mel­la va­rus­tet­tu 1,4 lit­ran TSI (90 kW/​122 hv), joka kor­va­si 1,6 FSI:n. Myöhem­min esit­te­ly­vuo­ros­sa oli Blue­Mo­tion 1,9 TDI (77 kW/​105 hv), jon­ka kes­ki­ku­lu­tus oli ai­noas­taan 4,5 l/​100 km.

2008: Golf VI

Kuu­den­nen su­ku­pol­ven Golf edus­ti uut­ta dy­naa­mis­ta muo­toi­lua. Kori oli edeltäjäänsä 5 mil­li­met­riä ly­hyem­pi, 27 mil­li­met­riä leveämpi ja 34 mil­li­met­riä ma­ta­lam­pi. Oh­jaa­mo oli va­rus­tet­tu seit­semällä tur­va­tyy­nyllä. Saa­ta­va­na oli myös DCC-alus­tansäätöjärjes­telmä, Park As­sist -pysäköin­ti­au­to­ma­tiik­ka, kaar­re­va­loin va­rus­te­tut Kse­non-ajo­va­lot ja la­se­rin oh­jaa­ma, etäisyy­den säilyttävä sekä jar­ru­toi­min­noin va­rus­tet­tu ACC-va­kio­no­peu­densäädin. Pe­rin­tei­sen au­to­maat­ti­vaih­teis­ton ti­lal­le esi­tel­tiin DSG-vaih­teis­to ja uu­te­na ko­ri­mal­li­na Golf Plus.

2012: Golf VII

Seit­semännen su­ku­pol­ven Golf ra­ken­net­tiin Volkswagen-kon­ser­nin uu­del­le MQB-pe­rus­ra­ken­teel­le (Mo­du­la­rer Quer­bau­kas­ten). MQB oli yhä ke­vyem­pi, ja sen avul­la mat­kus­ta­moon sekä ta­va­ra­ti­laan saa­tiin enemmän ti­laa. MQB:n muo­to toi lisäti­laa muun muas­sa TGI-maa­kaa­su­moot­to­rin lisäpolt­toai­nesäiliölle sekä Golf GTE:n sähkö- ja hy­bri­di­mal­lien akuil­le. Gol­fin va­kio­va­rus­tei­ta oli­vat muun muas­sa Start-Stop-käyn­nis­ty­sau­to-ma­tiik­ka ja hätäjar­ru­tus­toi­min­to. Vuon­na 2013 Golf va­lit­tiin Maa­il­man ja Eu­roo­pan Vuo­den Au­tok­si.

2014: Golf VII e-Golf

En­simmäisen mas­sa­tuo­te­tun e-Golf-sähköau­ton va­rus­tei­siin kuu­lui muun muas­sa full LED -ajo­va­lot ja Disco­ver Pro -viih­dejärjes­telmä. 85 kW (115 hv) sähkömoot­to­ri mah­dol­lis­ti 190 ki­lo­met­rin ajo­mat­kan yh­dellä la­tauk­sel­la.

2016: Golf VII facelift

Seit­semännen su­ku­pol­ven uu­dis­tet­tu Golf tar­jo­aa ai­em­paa enemmän mo­der­ne­ja tur­vajärjes­tel­miä, ajet­ta­vuut­ta pa­ran­ta­via uu­dis­tuk­sia sekä te­hok­kaam­pia, ta­lou­del­li­sem­pia ja ympäristöystävälli­siä moot­to­rei­ta. Uu­den su­ku­pol­ven Golf on ai­noa au­to­mal­li maa­il­mas­sa, jon­ka voi­manlähteek­si voi va­li­ta ben­sii­ni-, die­sel-, sähkö-, hy­bri­di- tai maa­kaa­sukäyttöisen moot­to­rin. Volkswagen Golf kuu­luu itse oi­keu­te­tus­ti au­to­teol­li­suu­den Hall of Fame -kun­nia­gal­le­ri­aan.

2019: Uusi Golf