Volkswagen I.D. BUZZ on uuden aikakauden sähkötila-auto

Volkswagen esitteli Detroitin autonäyttelyssä uuden I.D. BUZZ -konseptiauton. Malli on uuden sukupolven 8-paikkainen sähköauto ja edustaa samalla uutta Volkswagenia.  

Teksti: Volkswagen AG  |  Käännös: Liisa Karmakka  |  Kuvat: Volkswagen AG  |  Maaliskuu 2017

Sähköau­toi­lun uusi ai­ka­kausi on al­ka­mas­sa, ja Volkswagen on mu­ka­na luo­mas­sa sitä. Täyssähkötila-au­to­kon­sep­ti tuo uu­den näke­myk­sen tu­le­vai­suu­den au­toi­luun. Volkswagen te­kee tu­le­vai­suu­des­ta tot­ta tuo­mal­la huo­mi­sen sähköau­toi­lun kaik­kien ulot­tu­vil­le.

 

– I.D. BUZZ edus­taa uut­ta Volkswa­ge­nia. Se on mo­der­ni, po­si­tii­vi­nen, tun­tei­siin ve­toa­va ja tu­le­vai­suu­teen suun­tau­tu­nut. Ha­luam­me tehdä sähköau­toi­lus­ta Volkswa­ge­nin tun­nus­mer­kin ja vuo­des­ta 2025 al­kaen myydä mil­joo­na sähköau­toa vuo­sit­tain. Uusi e-Golf mah­dol­lis­taa jo 50 pro­sent­tia pi­demmän toi­min­ta­mat­kan. Vuon­na 2020 I.D.-tuo­te­per­heen myötä tuom­me mark­ki­noil­le ai­van uu­den sähköau­to­jen su­ku­pol­ven. Se on mil­joo­nien asiak­kai­den, ei vain mil­jonäärien, ulot­tu­vil­la, ker­too Herbert Diess, Volkswagen-mer­kistä vas­taa­van hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja.

Syk­syllä Pa­rii­sin au­tonäyt­te­lyssä Volkswagen esit­te­li I.D.-konseptiauton. Tämän kom­pak­tin sähköau­ton tuo­tan­non on tar­koi­tus käyn­nis­tyä vuon­na 2020. Se tar­jo­aa jopa 600 ki­lo­met­rin toi­min­ta­mat­kan. I.D. on en­simmäinen sähköau­to­jen MEB-ra­ken­teel­le pe­rus­tu­va sar­ja­tuo­tan­to­mal­li ja en­simmäinen Volkswa­ge­nin kon­sep­ti­au­to, joka on suun­ni­tel­tu au­to­no­mi­seen aja­mi­seen.

I.D. BUZZ on esimerkki tulevaisuuden sähköautoilusta

I.D. BUZZ -kon­sep­ti­au­tol­laan Volkswagen osoit­taa, kuin­ka mo­ni­puo­lis­ta tu­le­vai­suu­den sähköau­toi­lu voi olla. I.D. BUZZ on seu­raa­van su­ku­pol­ven ne­li­ve­toi­nen tila-auto, jos­sa on sähkömoot­to­rit sekä etu- että taka-ak­se­leil­la, täysin au­to­no­mi­nen ajo­ti­la (I.D. Pi­lot) ja seu­raa­van su­ku­pol­ven mit­ta­ris­to ja hal­lin­ta­lait­teet.

I.D. BUZZ poh­jau­tuu sähköau­to­jen MEB-rakenteelle ja tar­jo­aa mu­ka­vuut­ta sekä run­saas­ti ti­laa mat­kus­ta­jil­le. Sen NEDC-syklin mu­kai­nen toi­min­ta­mat­ka on jopa 600 ki­lo­met­riä, ker­too Volkswagen-mer­kin ke­hi­tys­työstä vas­taa­va joh­ta­ja Frank Welsch.

I.D. BUZZ on mah­dol­lis­ta la­da­ta myös lan­gat­to­mas­ti in­duk­tio­la­tauk­sel­la. Pi­ka­la­taus­lait­teel­la la­dat­taes­sa, te­hon ol­les­sa 150kW, I.D. BUZZ la­tau­tuu 80 pro­sent­tia jopa 30 mi­nuu­tis­sa.

Ensimmäinen itseajava tila-auto

Uusi I.D. BUZZ on nyt en­simmäinen tila-auto, joka mah­dol­lis­taa au­to­no­mi­sen aja­mi­sen: pie­ni pai­nal­lus oh­jaus­pyörään saa sen vetäytymään osak­si ko­je­lau­taa ja siirtää I.D. BUZZin nor­maa­lia­jo­ti­las­ta au­to­no­mi­seen I.D. Pi­lot -oh­jauk­seen (mah­dol­lis­ta vuon­na 2025). Näin ol­len kul­jet­ta­ja voi kääntää is­tui­men­sa vas­tak­kain ta­kais­tui­mien kans­sa ja kes­kus­tel­la tai työsken­nellä mat­kus­ta­jien kans­sa ajon ai­ka­na. La­sers­kan­ne­rit, ult­raääni­sen­so­rit, Area-View-ka­me­rat ja etu­ka­me­ra tut­ki­vat ympäristöä, lisäksi tie­toa lii­ken­teen su­ju­vuu­des­ta ote­taan pil­vi­pal­ve­lus­ta.

Pe­rin­teistä ko­je­tau­lua I.D. BUZZ-kon­sep­ti­au­tos­sa ei ole. Tärkeimmät tie­dot auto pro­ji­soi lisätyn to­del­li­suu­den AR-näkymänä (Aug­men­ted Rea­li­ty), eli hei­jas­tusnäytöllä kul­jet­ta­jan näkökenttään – luon­nol­li­ses­ti 3D-ku­va­na vir­tu­aa­li­ses­ti tiel­le au­ton eteen.

In­fo­tain­ment-järjes­tel­miä ja il­mas­toin­nin eri toi­min­to­ja oh­ja­taan eril­li­seltä, ir­ro­tet­ta­val­ta table­til­ta. Sen si­jaan kul­jet­ta­jal­le kes­kei­set ja tärkeät toi­min­not ovat oh­jaus­pyörässä. Oh­jaus­pyörä ei to­sin ole pe­rin­tei­sen näköinen, jos­sa puo­lat ja käyttökyt­ki­met ovat kes­kiössä, vaan sen sisäpuo­li on va­rus­tet­tu ka­pa­si­tii­vi­sil­la kos­ke­tusa­lueil­la.

I.D. BUZZ tarjoaa tilaa maksimissaan kahdeksalle, enemmän kuin mikään muu täyssähköauto.

I.D. BUZZissa on tilaa kahdeksalle

I.D. BUZZ tar­jo­aa ti­laa mak­si­mis­saan kah­dek­sal­le, enemmän kuin mikään muu täyssähköauto. Muun­nel­ta­vat sisäti­lat ja in­te­rak­tii­vi­nen ver­kot­tu­mi­nen avaa­vat uusia näkymiä. Pi­den­net­ty MEB XL -ra­ken­ne (pi­tuus 4 942 mm, le­veys 1 976 mm, kor­keus 1 963 mm) tar­jo­aa en­nennäkemättömät ti­lat.

I.D. BUZZ ei ole jättiläinen vain ti­lo­jen­sa puo­les­ta. Muo­toi­lun­sa an­sios­ta sitä voi kut­sua maa­il­man mu­ka­vim­mak­si au­tok­si. Sen ak­se­liväli on 3300 mm.

Poh­jal­la ak­se­lei­den välissä on akus­to, joka las­kee au­ton pain­opis­tettä ja ta­kaa erin­omai­sen pai­no­ja­kau­man.

I.D. BUZZin alus­tan jousi­tuk­ses­ta vas­taa­vat sähköises­ti säädettävät is­kun­vai­men­ti­met lisäävät mu­ka­vuu­den pre­mium-luo­kan ta­sol­le. Te­hol­taan tämä nol­lapäästöinen ne­li­ve­toi­nen auto on 275 kW / 374 hv (150 kW sähkömoot­to­rit edessä ja ta­ka­na), mikä vas­taa täysin au­ton dy­naa­mis­ta luon­net­ta. Det­roi­tis­sa esi­tel­ty I.D. BUZZ kiih­tyy 0-100 km/ no­peu­teen vain noin vii­dessä se­kun­nis­sa, ja sen huip­pu­no­peus on ra­joi­tet­tu 160 km/​h.

Volkswagen tekee tulevaisuudesta totta

I.D. BUZZ on esi­merk­ki Volkswa­ge­nin merk­ki­stra­te­gian tee­mas­ta ”Teem­me tu­le­vai­suu­des­ta tot­ta”. Stra­te­gian neljä kul­ma­ki­veä ovat:

Con­nec­ted Com­mu­ni­ty – Volkswagen yh­distää tu­le­vai­suu­des­sa ih­mi­set, au­tot ja ympäristön Volkswagen-käyttäjätun­nuk­sel­la (Volkswagen-ID).

In­tui­ti­ve Usa­bi­li­ty – Volkswagen kes­kit­tyy in­tui­tii­vi­seen käytettävyy­teen uusil­la kos­ke­tusnäyttöillään ja oh­jain­lai­teil­laan.

Au­to­ma­ted Dri­ving – Volkswagen ha­lu­aa tehdä au­tois­ta en­tistä tur­val­li­sem­pia ja mu­ka­vam­pia hyödyntämällä au­to­no­mi­sen ajo­ti­lan tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia.

Smart Sus­tai­na­bi­li­ty – Volkswagen edistää in­no­va­tii­vis­ten täyssähköau­to­jen vo­lyy­mi­mal­lien ke­hi­tystä.

Lue lisää