I.D CROZZ on Volkswagenin I.D.-sähköautoperheen uusi jäsen

Neliovinen I.D. CROZZ on Volkswagenin ensimmäinen crossover-sähköauto. Konseptiautossa yhdistyvät coupén dynaamisuus ja SUVin monikäyttöisyys. Nollapäästöisessä I.D. CROZZissa on 500 kilometrin toimintamatka, neliveto ja autonominen ajotoiminto. 

Teksti Volkswagen  | Kuvat Volkswagen I Huhtikuu 2017

Volkswa­ge­nin sähköau­to­su­ku­pol­ven uusin jäsen I.D. CROZZ esi­tel­tiin Auto Shang­hai 2017 -näyt­te­lyssä. I.D. CROZZ täydentää Volkswa­ge­nin nol­lapäästöistä ja pitkän toi­min­ta­mat­kan I.D.-sähköau­to­per­hettä. Pa­rii­sis­sa 2016 esi­tel­tiin I.D. ja Det­roi­tis­sa al­ku­vuo­des­ta 2017 I.D. BUZZ.

Kaik­ki I.D.-mal­lit edus­ta­vat uu­den­lais­ta muo­toi­lua sisäti­loil­laan niin suun­nit­te­lun, muun­nel­ta­vuu­den, koon kuin mu­ka­vuu­den­kin puo­les­ta.

I.D. CROZZ on kuin älypuhelin pyörillä

I.D. CROZZ on ur­hei­lul­li­nen, nol­lapäästöinen ja mo­ni­puo­li­nen. Sen sähköinen ne­li­ve­to on ko­to­naan niin kau­pun­gis­sa kuin pie­nillä si­vu­teilläkin. I.D. CROZZ on te­hol­taan 225 kW, sen huip­pu­no­peus on 180 km/​h ja toi­min­ta­mat­ka jopa 500 km (NEDC-nor­min mu­kaan).

I.D. CROZZin akus­to la­tau­tuu 150 ki­lowa­tin DC- pi­ka­la­taus­lait­teel­la 80 pro­sent­tiin puo­les­sa tun­nis­sa.

I.D. CROZZ seuraa Volkswagenin merkkistrategian teemaa ”Teemme tulevaisuudesta totta”.
 

Kun kul­jet­ta­ja pai­naa I.D.CROZZin oh­jaus­pyörän VW-lo­goa kol­men se­kun­nin ajan, au­to­no­mi­nen ajo­toi­min­to I.D. Pi­lot ak­ti­voi­tuu päälle. Kaik­ki kon­sep­ti­au­ton näytöt ja toi­min­not ovat di­gi­taa­li­sia, se on kuin äly­pu­he­lin pyörillä. Tärkeät tie­dot hei­jas­tu­vat kul­jet­ta­jan näkökenttään lisättynä to­del­li­suu­te­na (AR – Aug­men­ted Rea­li­ty).

I.D. CROZZ ja sähköiset silmät

Täysin uu­den­lai­set led-va­loil­la to­teu­te­tut säleet au­ton pa­no­raa­ma­la­si­ka­tos­sa tot­te­le­vat eleoh­jaus­ta: ly­hyt ja terävä lii­ke kädellä au­kai­see tai sul­kee säleet, kun taas hi­taal­la käden­liik­keellä saa säädet­tyä led-va­losäleet sau­mat­to­mas­ti ha­lut­tuun asen­toon.

Uusi Clea­nAir-järjes­telmä var­mis­taa raik­kaan sisäil­man au­toon kai­kis­sa olo­suh­teis­sa.

I.D. CROZZ on täys­ve­ri­nen sähköauto joka kom­po­nen­til­taan. Sen hal­lit­se­va ja näkyvä piir­re on Volkswa­ge­nin uusil­le sähköau­toil­le tun­nuso­mai­set va­lot. C-kir­jai­men muo­toi­set led-päiväajo­va­lot ja muun­nel­ta­vat led-ajo­va­lot su­lau­tu­vat au­ton keu­lal­la ja muo­dos­ta­vat au­tol­le ikään kuin ”sähköiset silmät” (In­te­rac­ti­ve Spot­light). Kun auto on pysäköity ja sen kaik­ki järjes­telmät on sul­jet­tu, va­lot näyttävät siltä kuin silmät oli­si­vat kiin­ni.

Au­to­no­mi­sen ajo­toi­min­nan eli I.D. Pi­lo­tin ol­les­sa päällä auto kom­mu­ni­koi muil­le tielläliik­ku­jil­le va­loil­laan.

Innovatiivinen sähköautoarkkitehtuuri

I.D. CROZZ pe­rus­tuu Volkswa­ge­nin uu­teen, in­no­va­tii­vi­seen sähköau­to­jen ark­ki­teh­tuu­riin. Se on kool­taan kom­pak­tim­pi kuin Ge­ne­vessä maa­lis­kuus­sa esi­tel­ty Ti­guan Alls­pace, mut­ta tämä cros­so­ver-CUV tar­jo­aa mat­kus­ta­jil­leen sa­man­ko­koi­set ti­lat.

Kom­pak­tit ak­se­lis­to- ja voi­man­siir­to­ra­ken­teet ovat mah­dol­li­sim­man lähellä au­ton ul­ko­reu­no­ja. Akus­to on si­joi­tet­tu au­ton poh­jaan. I.D. CROZZin is­tui­met ovat muun­nel­ta­vat, jol­loin Open Space -sisäti­lois­ta saa muun­te­le­mal­la aina tar­pee­seen so­pi­vat.

I.D. CROZZ sai maailman ensi-iltansa Auto Shanghai 2017 -näyttelyssä.

Volkswagen tekee tulevaisuudesta totta

Volkswagen-hen­kilöau­to­jen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Her­bert Dies­sin mu­kaan Volkswagen ha­lu­aa nos­taa sähköau­to­jen myyn­nin mil­joo­nan au­ton vuo­si­vo­lyy­miin vuo­teen 2025 men­nessä. Tässä suun­ni­tel­mas­sa I.D. CROZZ on kes­kei­nen, ja sen tuo­tan­to al­kaa vuon­na 2020.

I.D. CROZZ seu­raa Volkswa­ge­nin merk­ki­stra­te­gian tee­maa ”Teem­me tu­le­vai­suu­des­ta tot­ta”. Stra­te­gian neljä kul­ma­ki­veä ovat:

 • Smart Sus­tai­na­bi­li­ty – Volkswagen edistää in­no­va­tii­vis­ten täyssähköau­to­jen vo­lyy­mi­mal­lien ke­hi­tystä.
 • In­tui­ti­ve Usa­bi­li­ty – Volkswagen kes­kit­tyy in­tui­tii­vi­seen käytettävyy­teen uusil­la kos­ke­tusnäyttöillään ja oh­jain­lai­teil­laan.
 • Con­nec­ted Com­mu­ni­ty – Volkswagen yh­distää tu­le­vai­suu­des­sa ih­mi­set, au­tot ja ympäristön Volkswagen-käyttäjätun­nuk­sel­la (Volkswagen-ID).
 • Au­to­ma­ted Dri­ving – Volkswagen ha­lu­aa tehdä au­tois­ta en­tistä tur­val­li­sem­pia ja mu­ka­vam­pia hyödyntämällä au­to­no­mi­sen ajo­ti­lan tuo­mia mah­dol­li­suuk­sia.
I.D. CROZZ teknisesti
 • Pituus 4 625 mm
 • Leveys 1 891 mm
 • Korkeus 1 609 mm
 • Akseliväli 2 773 mm
 • Raideleveys edessä 1 592 mm
 • Raideleveys takana 1 594 mm
 • Renkaat 245/45 R 21
 • Sisätilat
 • ”Open Space” 4 erillistä istuinta
 • Tavaratila (4 matkustajaa) 515 litraa
 • Moottori / toimintamatka
 • Sähkömoottori edessä 75 kW (102 hv) / 140 Nm
 • Sähkömoottori takana 150 kW (204 hv) / 310 Nm
 • Yhteisteho 225 kW (306 hv)
 • Akkukapasiteetti 83 kWh
 • Toimintamatka (EU/NEDC) 500 km
 • Latausteho 150 kW (DC)
 • Latausaika 80 %:iin SOC noin 30 min
 • Huippunopeus 180 km/h

Lue lisää