Kokemuksia: Volkswagenin ladattavat hybridit Golf GTE ja Passat GTE

Jyväskyläläinen Antero Äikäs ei pidä saasteista eikä melusta. Siksi Volkswagenin ladattava hybridi oli hänelle luontainen valinta. Ensin vaimolle hankittiin Volkswagen Golf GTE, sitten isännälle Passat GTE. 

Teksti Jaani Kalliokoski  | Kuvat Hanna-Kaisa Hämäläinen I Elokuu 2016

Antero Äikäs oli pitkään odot­ta­nut, että Volkswa­ge­nil­le tu­li­si oma hy­bri­di­mal­li. Tarja-vai­mon Gol­fil­la 
al­koi olla jo ikää, mut­ta An­te­ro ei ha­lun­nut vaih­taa sitä ihan mi­hin ta­han­sa mal­liin. Sit­ten tut­tu myyn­tipäällikkö Jyväskylän Au­to­tar­vik­kees­ta ker­toi, että Volkswagen Golf on saa­mas­sa oman hy­bri­di­ver­sion­sa. Syk­syllä 2014 An­te­ro pääsi koea­ja­maan Golf GTE:n, ja sel­lai­nen lai­tet­tiin vai­mol­le ti­lauk­seen.

– Mi­nul­le vain il­moi­tet­tiin, että tällai­nen auto on tu­los­sa. Har­maan värin­kin An­te­ro päätti, Tar­ja to­te­aa. Hymy pal­jas­taa, että hän ei ole mie­hen il­moi­tuk­ses­ta lain­kaan har­mis­saan.

Ensin tutustuttiin Golf GTE:hen

Keväällä 2015 Tar­jan van­ha Golf vaih­tui 
la­dat­ta­vak­si plug-in-hy­bri­di Golf GTE:ksi. Kesä oli mu­ka­va hu­ris­tel­la sähköllä, ja tal­vel­la 
otet­tiin mit­taa hy­bri­din toi­mi­vuu­des­ta 
pak­ka­sil­la.

– Golf GTE:ssä ei ol­lut minkäänlai­sia käyn­nis­tys­vai­keuk­sia pak­ka­sil­la, ja au­ton sisäti­lat­kin lämpe­nivät no­peas­ti. Ai­noa on­gel­ma oli la­taus­piu­han jääty­mi­nen kiin­ni au­toon, jos kos­tea ilma oli yön ai­ka­na pa­kas­tu­nut, Tar­ja ker­too.

Akun lataaminen täyteen kestää reilut neljä tuntia. Kotilatauslaitteella 2,5.
 

Volkswagen lu­paa EU-syklin mu­kaan toi­min­tasäteek­si sähköllä 50 ki­lo­met­riä. Pa­ris­kun­nan mu­kaan Kes­ki-Suo­men mäki­sissä maas­tois­sa ja eri­to­ten tal­vi­pak­ka­sil­la se ei ihan to­teu­du, mut­ta hy­bri­di kun on, GTE siir­tyy au­to­maat­ti­ses­ti käyttämään polt­to­moot­to­ria, eikä vaih­toa edes huo­maa.

Tar­jan rei­lun kym­me­nen ki­lo­met­rin työmat­ka tait­tuu mu­ka­vas­ti sähköllä il­man, että ak­kua la­taa työpäivän ai­ka­na.

– Tal­vel­la tuli oi­kein kil­pail­tua it­sensä kans­sa siitä, mi­ten ta­lou­del­li­ses­ti pys­tyy aja­maan, jot­ta akun lataus riittää mah­dol­li­sim­man pitkään, Tar­ja muis­te­lee.

– Ajon ai­ka­na voi seu­ra­ta sähkömoot­to­rin ta­lou­del­li­suut­ta, sillä mit­ta­rit näyttävät ener­gian­ku­lu­tuk­sen ja te­hot. Sitä pait­si akku la­taa itseään ajon­kin ai­ka­na esi­mer­kik­si jar­ru­tuk­ses­sa ja alamäessä, An­te­ro jat­kaa.

Hybridikuume vain nousi

En­simmäinen vuo­si nau­tit­tiin vai­mon Golf GTE:stä, joka to­det­tiin erin­omai­sek­si. Sit­ten An­te­ron­kin oli saa­ta­va oma hy­bri­di. Vii­me keväänä jyväskyläläisen oma­ko­ti­ta­lon pi­haan il­mes­tyi la­dat­ta­va plug-in-hy­bri­di Passat GTE, sa­maa har­maan sävyä kuin vai­mon Golf.

– To­te­sin Gol­fin pe­rus­teel­la, että la­dat­ta­va hy­bri­di on eh­dot­to­mas­ti auto, joka it­sel­le­ni so­pii par­hai­ten. En ha­lua tuot­taa pai­kal­li­sia saas­tei­ta enkä pidä me­lus­ta, An­te­ro to­te­aa.

Hy­bri­di on to­ti­ses­ti äänetön auto. Tar­ja hy­myi­lee ja ker­too saa­neen­sa use­aan ker­taan pit­kiä kat­sei­ta esi­mer­kik­si kau­pan park­ki­pai­kal­la liu­kues­saan äänettömästi ih­mis­ten ohit­se.

– En­sin luu­lin itse kerääväni kat­sei­ta, mut­ta sehän oli­kin tämä äänetön auto, joka ih­me­tyt­ti.

An­te­ro ar­vos­taa äänettömyy­den ja vähäpäästöisyy­den lisäksi hy­bri­dissä ole­vaa uusin­ta tek­niik­kaa ja muo­toi­lua, joka on siis­tiä il­man tur­hia kik­kai­lu­ja. Kul­jet­ta­jaa avus­ta­vat järjes­telmät tuli heti tes­tat­tua eräässä läheltä piti -ti­lan­tees­sa.

– Au­ton Front As­sist -järjes­telmä ehti jar­rut­taa edellä ole­va au­ton äkkiä hi­das­taes­sa vauh­ti­aan, en­nen kuin itse ta­jusin edes rea­goi­da. Näin vältyin peräänajol­ta.

Sähkön kulutus kasvoi maltillisesti

GTE:t ovat myös ta­lou­del­li­sia au­to­ja. Kun Äikkäät hank­ki­vat en­simmäinen la­dat­ta­van plug-in-hy­bri­din, sähkölas­ku kas­voi vain noin pa­ril­la kym­pillä kuu­kau­des­sa. Passat GTE:n tulo ei ole juu­ri­kaan sähkölas­kua tuos­ta enää kas­vat­ta­nut. Äikkäät os­ta­vat sähkönsä sähköpörs­sistä spot-hin­tai­se­na.

Au­tot la­da­taan yleensä heti, kun ne aje­taan pi­haan. Akun la­taa­mi­nen täyteen kestää rei­lut neljä tun­tia, ja ko­ti­la­taus­lait­teel­la 2,5 tun­tia.

Sähkön hin­nan voi vielä op­ti­moi­da la­taa­mal­la edul­li­sim­paan yöai­kaan. Tan­kil­la au­to­ja ei tar­vit­se ko­vin tiheään käyttää.

– Gol­fin mit­ta­riin eh­tii tul­la tank­kauk­sen välillä 2 000 ajo­ki­lo­met­riä. Pelk­kiä työmat­ko­ja ajet­taes­sa se ku­lut­taa noin 2,5 lit­raa ben­sii­niä sa­taa ki­lo­met­riä koh­den, Passat suu­rin piir­tein sa­man ver­ran. Pitkässä maan­tie­a­jos­sa Passat ku­lut­taa rei­lut neljä lit­raa sa­ta­sel­la, An­te­ro las­kes­ke­lee.

– Kun ajoin Golf GTE:llä Jyväskylästä Ikaa­li­siin ja päätin la­da­ta va­jaa­ta ak­kua täyteen, ku­lu­tus oli 5,2 lit­raa ben­sii­niä sa­ta­sel­la Bat­te­ry Char­ge -käyttötila päällä, mies jat­kaa.

Keskikonsolin näytöstä ohjataan useita auton toiminnallisuuksia. GTE-malleissa siitä voi myös seurata sähkömoottorin taloudellisuutta.

Paluuta vanhaan ei ole

Tois­tai­sek­si val­tio ei ai­na­kaan vielä tue sähköau­to­ja, toi­sin kuin esi­mer­kik­si Nor­jas­sa, mut­ta ympäristötie­toi­nen An­te­ro Äikäs toi­voo, että sii­hen tu­li­si muu­tos.

– Pys­tyi­sim­me vai­kut­ta­maan il­man­saas­tei­siin uusi­mal­la Suo­men au­to­kan­taa ja eri­to­ten suo­si­mal­la la­dat­ta­via hy­bri­dejä ja sähköau­to­ja.

Pa­luu­ta pe­rin­tei­seen polt­to­moot­to­ri­au­toon Äikkäät eivät näe. Au­to­jen tek­niik­ka ke­hit­tyy koko ajan, toi­min­ta­mat­kat to­dennäköises­ti kas­va­vat ja la­taus­pis­teitä al­kaa olla yhä enemmän. Vääntöä ja te­hoa­kin hy­bri­dissä on.

– Hy­bri­di ei hyy­dy. GTE toi­mii jopa die­se­liä pa­rem­min, kos­ka siinä on täysi vääntömo­ment­ti nol­las­ta al­kaen, An­te­ro 
pe­rus­te­lee.

Tek­niik­ka kiin­nos­taa miestä sen ver­ran, että seu­raa­va auto voi­si hänestä olla täyssähköauto.

– Mut­ta jos nyt ajet­tai­siin jon­kun ai­kaa näillä hy­bri­deillä, Tar­ja top­puut­te­lee.

Lataa hybridiauto ostosten lomassa

Sähköautoja ja ladattavia plug-in-hybridejä voi nyt ladata kauppareissulla merkittävissä kauppapaikoissa. Kesko on rakennuttanut jo yhteensä 11 K-Citymarketin ja Neste K -aseman parkkipaikoille asiakkaille maksuttomia latauspisteitä.

Ruokakeskon rakennuttamis- ja ylläpitojohtaja Jukka Anttila kertoo, että latauspisteiden tarvetta kartoitetaan parhaillaan muuallekin. Samalla selvitetään olemassa olevien kauppapaikkojen teknisiä valmiuksia. Uusiin kauppapaikkoihin latauspisteille luodaan vähintäänkin valmius.

Latauspisteissä on pistorasia, johon 
kytketään auton mukana tuleva julkisiin 
latauslaitteisiin tarkoitettu yhdyskaapeli. 
Lataus onnistuu ilmaiseksi etäluettavalla 
K-Plussa-kortilla tai mobiilikortilla.

Lue lisää