Pieni opas sähköautoiluun

Joko sinä tunnet sähköauton ja ladattavan hybridin toimintaperiaatteen sekä sanaston? Kokosimme pienen tietopaketin sähköautojen ja ladattavien hybridien toiminnasta.

Teksti Volkswagen  | Kuvat Volkswagen I Marraskuu 2016

Volkswagen toi Suo­men mark­ki­noil­le en­simmäiset täyssähköau­ton­sa e-up!- ja e-Golf-mal­lit sekä la­dat­ta­van plug-in-hy­bri­di­mal­lin Golf GTE:n 2014. Seu­raa­va­na vuon­na la­dat­ta­vien hy­bri­dien mal­lis­to laa­je­ni ­Passat ja Passat Va­riant GTE -mal­leil­la. Pa­rii­sin au­tonäyt­te­lyssä 2016 esi­tel­tiin e-Golf, jon­ka toi­min­ta­mat­ka sähköllä on jopa 300 ki­lo­met­riä.

Joko tun­net sähköau­ton ja la­dat­ta­van hy­bri­di toi­min­ta­pe­ri­aat­teen sekä sa­nas­ton? Tässä tärkeimmät fak­tat sähköau­to­jen ja la­dat­ta­vien hy­bri­dien toi­min­nas­ta:

BEV (Battery Electric Vehicle)

Täyssähköauto käyttää voi­manlähteenä sähkömoot­to­ria ja akus­toon la­dat­ta­vaa sähköener­gi­aa.

E-auto

Auto ei käytä pe­rin­tei­siä polt­toai­nei­ta vaan sähkövir­taa. Tar­kem­man määri­tyk­sen mu­kaan ter­mi kat­taa ener­gialähteestä riip­puen sähkömoot­to­ria käyttävät la­dat­ta­vat sähköau­tot ja vetyä käyttävät polt­to­ken­noau­tot. Yleis­kie­lessä e-autolla tar­koi­te­taan lähes aina akus­toon la­dat­ta­vaa vir­taa käyttävää täyssähköau­toa (BEV).

Volkswagenin täyssähkömallitovat e-up! ja e-Golf.
 

HEV (Hybrid Electric Vehicle) hybridi

Hy­bri­di­au­tot yh­distävät käytössä kak­si voi­manlähdettä ja kul­ke­vat joko polt­to­moot­to­ril­la, sähkömoot­to­ril­la tai mo­lem­mil­la sa­man­ai­kai­ses­ti. Liik­keel­lelähdöt ja hi­das ajo ta­pah­tu­vat yleensä pelkän sähkömoot­to­rin voi­min.

Litiumioniakku

Volkswa­ge­nin käyttämä kor­kean ener­gia­ti­hey­den akku.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ladattava hybridi

La­dat­ta­va hy­bri­di, joka yh­distää polt­to­moot­to­rin ja sähkömoot­to­rin käytön. Toi­sin kuin ta­val­li­sis­sa hy­bri­deissä, jois­sa akun lataus ta­pah­tuu vain muut­ta­mal­la jar­ru­tuse­ner­giaa sähköksi, la­dat­ta­vis­sa hy­bri­deissä sähkömoot­to­rin mer­kittävästi suu­rem­pi akku on la­dat­ta­vis­sa la­taus­pis­tok­kees­ta.

La­dat­ta­vat hy­bri­dit mah­dol­lis­ta­vat jopa 50 ki­lo­met­rin toi­min­ta­mat­kan pelkästään sähkömoot­to­ril­la. Pi­dem­millä ajo­mat­koil­la käyttöön siir­tyy au­to­maat­ti­ses­ti au­ton polt­to­moot­to­ri. Ihan­teel­li­nen vaih­toeh­to ih­mi­sil­le, jot­ka nor­maa­lin päivittäisen ajon lisäksi aja­vat myös pi­dem­piä ajo­mat­ko­ja.

Pikalataus CCS (Combined Charging System)

Vaih­to­vir­ta­la­tauk­sen lisäksi (ti­lapäis-, koti- tai asioin­ti­la­taus­lait­teel­la), ta­sa­vir­ta­la­taus CCS-pi­ka­la­taus­lait­teel­la la­taa täyssähkö­au­to­jen akun 20–30 mi­nuu­tis­sa noin 80 % ka­pa­si­teet­tiin asti.

Akkujen optimointi

Ak­ku­tek­no­lo­gia on jo jo­kapäiväistä. Volkswagen myöntää sähköau­to­jen­sa ja la­dat­ta­vien hy­bri­dien akuil­le 8 vuo­den tai 160 000 ki­lo­met­rin ta­kuun. Volkswagen ha­lu­aa kui­ten­kin pa­ran­taa mo­der­nia ak­ku­tek­no­lo­gi­aa.

Litiumakun energiasisältö

Li­tiu­mio­nia­kun ener­gia­sisältö on al­hai­sem­pi kuin pe­rin­teis­ten polt­toai­nei­den. Ener­gian va­ras­toin­nis­sa on vielä ke­hi­tys­po­ten­ti­aa­lia. Tämän het­ki­nen ener­gia­ti­heys 140 wat­ti­tun­tia/​ki­lo­gram­ma nous­see lähi­vuo­si­na 200:aan ja pi­demmällä ai­kavälillä 250 Wh/​kg. Seu­raa­vas­ta ak­kusu­ku­pol­ves­ta tehdään jo pe­rus­tut­ki­mus­ta: me­tal­li-ilma-akul­la voi­daan nos­taa päivittäistä toi­min­ta­mat­kaa jopa 600 ki­lo­met­riin.

Pikalatauslaite lataa auton akun noin puolessa tunnissa 80 % täyteen.
 

Sähköautojen akkujen turvallisuus

Kor­kea ener­gia­ti­heys ah­taas­sa ti­las­sa saat­taa syn­nyttää oi­ko­su­lun ja joh­taa tu­li­pa­loon. Volkswa­ge­nil­la tut­ki­taan edel­leen ma­te­ri­aa­le­ja, jot­ka eivät syn­nytä ei-toi­vot­tu­ja ke­mial­li­sia reak­tioi­ta. Volkswa­ge­nin mo­du­laa­ri­nen MQB-ra­ken­ne ja uusin sähköau­to­jen mo­du­laa­ri­nen MEB-ra­ken­ne mah­dol­lis­ta­vat akus­ton, sen oh­jaus­lait­teis­ton ja kor­keajänni­te­joh­ti­mien si­joit­ta­mi­sen si­ten, et­tei akus­to pääse on­net­to­muu­des­sa va­hin­goit­tu­maan ja va­hin­goit­ta­maan ketään.

Akkujen käyttöikä

Ak­ku­jen käyttöikää tes­ta­taan tiu­kois­sa la­bo­ra­to­rio-olois­sa. Ny­ky­akut kestävät on­gel­mit­ta 3 000 täyttä la­taus­sykliä. Vaik­ka sähköautolla ajet­tai­siin vain 100 km/​lataus, on las­ken­nal­li­nen ak­ku­jen toi­min­ta­mat­ka 300 000 ki­lo­met­riä.

Akkujen kierrätys

Volkswa­ge­nil­la py­ritään mak­si­moi­maan ma­te­ri­aa­lien kierrätys: kaik­kien ak­ku­jen osien tu­lee olla kierrätettävissä. Näin säästetään ympäristöä ja kuk­ka­roa. Te­ho­kas käytet­ty­jen ak­ku­jen hyödyntämi­nen alen­taa lo­pul­ta myös au­to­jen hin­to­ja. Sik­si osien ja ma­te­ri­aa­lien kierrätystä tut­ki­taan pe­rus­teel­li­ses­ti.

Lue lisää