Sähköauton uusi MEB-rakenne

MEB-rakenne (Modularer Elektrifizierungsbaukasten) on perusta Volkswagenin tuleville sähköautoille. Mutta kuinka MEB-rakenne toimii, ja mihin sitä tarvitaan? Tässä vastaukset kymmeneen tärkeimpään kysymykseen.

Teksti: Joachim Hentschel  |  Kuvat: Volkswagen AG
 |  Käännös: Liisa Karmakka  |  Maaliskuu 2017

1. Mikä on MEB-rakenne?

MEB on Volkswa­ge­nin par­hail­laan ke­hittämä mo­du­laa­ri­nen ra­ken­ne sähköau­to­jen tuo­tan­toon. Vuon­na 2012 käyttöön otet­tu MQB eli mo­du­laa­ri­nen poi­kit­tais­ra­ken­ne (Mo­du­la­rer Que­ar­bau­kas­ten) mul­lis­ti au­to­jen ark­ki­teh­tuu­ri­sen tek­nis­ten järjes­tel­mien ra­ken­nea­jat­te­lun. Jous­ta­va mo­du­laa­ri­nen ra­ken­ne teki tuo­tan­nos­ta te­hok­kaam­paa ja syrjäytti poh­ja­le­vy­pe­ri­aat­teen. MEB-ra­ken­ne on seu­raa­va suu­ri as­kel: ra­ken­net­ta on ke­hi­tet­ty jo vuo­des­ta 2015 lähtien hyödyntäen ja ke­hittäen MQB-ra­ken­teen vah­vuuk­sia sähköau­toi­luun so­pi­vik­si.

MEB-rakenne optimoi entisestään sähköautojen suunnittelua ja tuotantoa.

2. Miten MEB-rakenne eroaa MQB-rakenteesta?

Kun MQB:n kon­sep­tu­aa­li­nen ra­ken­ne ai­ka­naan ke­hi­tet­tiin, aja­tus sähköau­tois­ta vo­lyy­mi­mal­lei­na ei ol­lut vielä niin kes­kei­nen kuin tänään. MEB-ra­ken­net­ta on ke­hi­tet­ty ny­ky­vi­sio­ta aja­tel­len. Mi­ten huo­mioi­daan ak­se­lit, voi­man­siir­to, rai­de­le­veys ja pai­no­suh­teet, jot­ta ra­ken­teet on op­ti­moi­tu sähköau­to­jen vaa­ti­muk­sil­le? Mikä on pa­ras muo­to ja si­jain­ti akus­tol­le? Tällä het­kellä myyn­nissä ole­vat Volkswa­ge­nin sähköau­tot poh­jaa­vat MQB-ra­ken­teel­le, joka toi­mii hy­vin, mut­ta MEB-ra­ken­ne op­ti­moi en­ti­sestään sähköau­to­jen suun­nit­te­lua ja tuo­tan­toa.

3. Mihin uutta modulaarista rakennetta ylipäätään tarvitaan?

MEB:n kal­tai­nen mo­du­laa­ri­ra­ken­ne on ke­hi­tet­ty te­kemään sähköau­to­jen tuo­tan­nos­ta ai­em­paa te­hok­kaam­paa ja si­ten ajan myötä edul­li­sem­paa. Se an­taa Volkswa­ge­nil­le mah­dol­li­suu­den oh­ja­ta tuo­tan­toa sähköau­toi­hin joh­don­mu­kai­sem­min ky­synnän kas­vaes­sa. On mui­ta­kin te­kijöitä, jot­ka vai­kut­ta­vat tu­le­vai­suu­den sähköau­to­jen hin­toi­hin, ku­ten ak­ku­tek­no­lo­gian no­pea ke­hit­ty­mi­nen.

4. Onko jo autoja, jotka pohjautuvat MEB-rakenteelle?

Volkswagen on esi­tel­lyt jo kol­me täyssähkökon­sep­ti­au­toa, jot­ka kaik­ki poh­jau­tu­vat MEB-ra­ken­teel­le: 2016 esi­tel­ty BUDD-e, Pa­rii­sin au­tonäyt­te­lyssä syk­syllä 2016 esi­tel­ty I.D. sekä tam­mi­kuus­sa 2017 Det­roi­tin au­tonäyt­te­lyssä esi­tel­ty I.D. BUZZ – tu­le­vai­suu­den vi­sio täyssähköisestä Volkswagen tila-au­tos­ta. Tar­koi­tus on aloit­taa MEB-­ra­ken­teel­le poh­jau­tu­van kom­pak­tin täys­sähköau­ton sar­ja­val­mis­tus vuon­na 2020.

 

 

5. Huomaako kuljettaja eroa?

Volkswa­ge­nin e-mal­lien kul­jet­ta­jat hyötyvät jo nyt sähköau­toi­lun ajo-omi­nai­suuk­sis­ta. MEB-poh­jai­nen sähköau­to­su­ku­pol­vi pa­ran­taa omi­nai­suuk­sia en­ti­sestään: täydet vääntöomi­nai­suu­det jo liik­keel­lelähdössä, ta­ka­ve­to, sen edut ve­toon ja kiih­dy­tyk­seen, akus­ton si­joi­tus­pai­kan an­sios­ta op­ti­maa­li­nen ajet­ta­vuus sekä pa­rem­mat di­gi­taa­li­set toi­min­not. Moni tu­le­vai­suu­den vi­sio, joka muu­ta­ma vuo­si sit­ten tun­tui vielä tar­peet­to­mal­ta, on nyt otet­tu huo­mioon MEB-ra­ken­tees­sa.

6. Vaikuttaako MEB-rakenne auton sisätiloihin?

MEB-ra­ken­teen kes­kei­nen ele­ment­ti on voi­manlähteenä toi­mi­va kor­keajänni­te­akus­to. Sen suun­nit­te­lu ja si­joi­tus­paik­ka on avai­na­se­mas­sa. En­si­silmäyk­sellä akus­ton ra­ken­ne muis­tut­taa suklaa­le­vyä: se on lit­teä ja koos­tuu osa­mo­duu­leis­ta. Poh­jaan ra­ken­ne­tut osat tuo­vat pal­jon lisäti­laa au­ton sisäti­loi­hin. Esi­mer­kik­si I.D.-kon­sep­ti­au­to on pi­tuu­del­taan Gol­fin luok­kaa, mut­ta sisäti­loil­taan kuin Passat. Lisäksi ko­je­lau­taa on pie­nen­net­ty ja kes­ki­kon­so­lin si­joi­tus­paik­ka on säädettävissä (”Phy­sical App”). Tila ja sen käyttö on tärkeä te­kijä tu­le­vai­suu­des­sa: au­to­no­mi­nen aja­mi­nen va­paut­taa vaik­ka­pa te­kemään töitä mat­kan ai­ka­na tai vain viettämään va­paa-ai­kaa.

Volkswagenin e-mallien kuljettajat hyötyvät jo nyt sähköautoilun ajo-ominaisuuksista.

7. Mitkä ovat suurimmat haasteet MEB-rakenteen kehitystyössä?

En­simmäinen haas­te on vi­sio. MEB-ra­ken­tees­sa on otet­ta­va huo­mioon eri tek­no­lo­gi­set ko­ko­nai­suu­det, jot­ka mah­dol­li­ses­ti tu­le­vat käyttöön vas­ta myöhem­min: di­gi­ta­li­soin­ti, ver­kot­tu­mi­nen ja au­to­no­mi­nen aja­mi­nen. Mil­lai­nen au­ton ark­ki­teh­tuu­rin tu­lee olla, jot­ta mah­dol­li­sim­man mo­nen so­vel­luk­sen ja ra­ja­pin­nan in­tegroin­ti on mah­dol­lis­ta? Lait­teis­to­jen liittämi­nen jälkikäteen ole­mas­sa ole­vaan ra­ken­tee­seen on epäedul­li­nen rat­kai­su. MEB-ra­ken­tees­sa pitää olla alus­ta al­kaen yh­teiskäyttöau­toi­hin tar­koi­tet­tu di­gi­taa­li­nen lu­ki­tusjärjes­telmä tai au­to­pi­lo­tin sen­so­rit. Toi­se­na haas­tee­na on tuo­tan­non kus­tan­nus­te­hok­kuus, jot­ta sähköau­toi­lu saa­daan kaik­kien ulot­tu­vil­le.

 

8. Mitä pitää vielä tehdä, että MEB-rakenteeseen pohjautuvat autot tulevat sarjatuotantoon?

Ke­hi­tys­työ aloi­tet­tiin 2015. Suu­ria edis­ty­sas­ke­lei­ta on jo teh­ty, ja en­simmäinen ke­hi­tys­vai­he saa­te­taan lop­puun keväällä 2017. Sar­ja­tuo­tan­to I.D.-kon­sep­ti­au­ton kal­tai­sel­le sähköau­tol­le al­kai­si vuon­na 2020. Se, kuin­ka no­peas­ti sähköau­toi­lu tu­le­vai­suu­des­sa yleis­tyy, on kiin­ni in­fra­struk­tuu­ris­ta, eli jul­ki­sen la­taus­ver­kos­ton laa­juu­des­ta. Jul­ki­sen la­taus­ver­kos­ton laa­juus vaih­te­lee suu­res­ti maas­ta toi­seen, to­sin tälläkin sa­ral­la ote­taan nyt iso­ja harp­pauk­sia eteenpäin.

9. Korvaako MEB-rakenne kokonaan MQB-rakenteen?

Ei kor­vaa. Vaik­ka sähköau­toi­lun en­nus­te­taan kas­va­van seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen ai­ka­na, Volkswagen jat­kaa polt­to­moot­to­ri­au­to­jen val­mis­ta­mis­ta, ja sii­hen tar­vit­sem­me mo­du­laa­ris­ta MQB-ra­ken­net­ta. Ja vaik­ka MQB-ra­ken­ne so­vel­tuu myös sähköau­toil­le, yhtälö ei toi­mi toi­sinpäin. MEB-ra­ken­ne ei so­vel­lu polt­to­moot­to­ril­le, jol­le ei ole tar­peek­si ti­laa MEB-ra­ken­teen ark­ki­teh­tuu­ris­sa.

10. Mikä on MEB-rakenteen merkitys Volkswagenille?

Trans­form 2025+-stra­te­gian mu­kai­ses­ti Volkswagen-kon­ser­nin ta­voit­tee­na on myydä mil­joo­na sähköau­toa vuo­sit­tain vuo­des­ta 2025 al­kaen, noin 30:tä kon­ser­nin eri mal­lia. Tämän ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­ses­sa MEB-ra­ken­ne on kes­kei­nen: sähköau­to­jen laa­ja­mit­tai­nen sar­ja­tuo­tan­to on mah­dol­lis­ta vain uu­den mo­du­laa­ri­ra­ken­teen poh­jal­le. Kyse on pal­jon muus­ta­kin kuin vain suun­nit­te­lun tek­ni­sistä yk­si­tyis­koh­dis­ta: mo­du­laa­ri­nen MEB-ra­ken­ne on si­joi­tus tu­le­vai­suu­den liik­ku­mi­seen. Se on virs­tan­pylväs Volkswa­ge­nin tu­le­vai­suu­des­sa.

Sivusto ei tue käyttämääsi selainta.

 

Lataa ja asenna uusi selainohjelma.

Mozilla Firefox

Google Chrome