Tech check: Yleisimmät reitit -avustin

Ajatko usein samaa reittiä? Itseoppiva yleisimmät reitit -navigointitoiminto helpottaa arkeasi. 

Teksti Volkswagen AG  | Kuvat Volkswagen I Maaliskuu 2019

1. Mikä on yleisimmät reitit -avustin?

It­seop­pi­va na­vi­goin­ti­toi­min­to muis­taa usein tois­tu­vat rei­tit au­to­maat­ti­ses­ti. Se skan­naa reit­ti­si var­rel­la mah­dol­li­ses­ti ole­vat häiriöti­lan­teet ajaes­sa­si. Jos lii­ken­ne reit­ti­si var­rel­la näyttää ruuh­kau­tu­van, na­vi­goin­ti eh­dot­taa si­nul­le vaih­toeh­tois­ta reit­tiä.

2. Mitä hyötyä toiminnosta on päivittäisessä ajossa?

Päivittäin tois­tu­vat rei­tit ovat niin tut­tu­ja, et­tet käytä na­vi­goin­ti­lai­tet­ta. Jäät pait­si re­aa­liai­kai­ses­ta in­for­maa­tios­ta lii­ken­teessä. Esi­merk­ki: Lähdet ko­toa kel­lo 7.45 ja ajat tut­tua jo­kapäiväistä reit­tiäsi töihin. Reit­ti­si ei ole suo­rin mah­dol­li­nen, sillä mat­kal­la viet lap­set kou­luun ja tar­haan. Eräänä aa­mu­na mat­kal­la kou­lul­le lii­ken­ne pysähtyy yllättävään ruuh­kaan. Ylei­simmät rei­tit -toi­min­to ha­vait­see ruuh­kan ja oh­jaa si­nut vaih­toeh­tois­ta reit­tiä pe­ril­le il­man, että jou­dut an­ta­maan na­vi­goin­ti­lait­teel­le­si päämääräsi tie­to­ja.

3. Kuinka yleisimmät reitit -avustin toimii?

Järjes­telmä tal­len­taa jo­kai­sen aja­ma­si rei­tin. Au­ton in­fo­tain­ment-järjes­telmä lis­taa kol­me useim­min aja­maa­si reit­tiä ot­taen sa­mal­la huo­mioon vii­konpäivän ja kel­lon­ajan. Lähtiessäsi liik­keel­le näet rei­tit näytön kar­tal­la yh­dellä klik­kauk­sel­la. Kun kos­ke­tat rei­tin nimeä, näyttö ak­ti­voi­tuu ja mo­ni­to­roi va­li­tun rei­tin. Na­vi­goin­tijärjes­telmä on nyt päällä il­man ääni­ke­hot­tei­ta, vaik­ka reit­ti­si hie­man poik­ke­ai­si­kin to­tu­tus­ta. Jos järjes­telmä ha­vait­see on­gel­ma­koh­tia lii­ken­teessä, na­vi­goin­nin äänio­pas­tus oh­jaa vaih­toeh­toi­sel­le rei­til­le.

4. Miten saan järjestelmän käyttööni?

Volkswa­ge­nin uusim­man su­ku­pol­ven ra­dio­na­vi­goin­ti­lait­teis­sa Disco­ver Me­dian ja Disco­ver Pron ylei­simmät rei­tit -toi­min­to on va­kio­na ja käytössäsi ve­loi­tuk­set­ta. Toi­min­non saa myös ha­lu­tes­saan pois päältä.

Lue lisää