Volkswagen kehittää tulevaisuuden autoja virtuaalisesti

Volkswagenin tuotekehityslaboratoriossa muokataan autoja yhteistyössä IT:n ja teknisen kehityksen kanssa hyödyntäen lisättyä ja virtuaalitodellisuutta. Lue, miten auton varusteita ja komponentteja voidaan muokata eleohjauksella ja äänikomennoilla.

Teksti Volkswagen  | Kuvat Volkswagen I Heinäkuu 2019

Kir­kas au­rin­gon­va­lo tul­vii ik­ku­nois­ta Volkswa­ge­nin vir­tu­aa­li­seen tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rioon Wolfs­bur­gis­sa. Pari tusi­naa näyttöä vilk­kuu: osa niistä näyttää gra­fiik­kaa ja lo­put sa­to­ja oh­jel­ma­koo­di­ri­vejä. Huo­neen kes­kellä on 1:4 suh­tees­sa mal­lin­net­tu Volkswagen Golf.

Frank Ostermann tut­kii mal­lia ja te­kee muu­tok­sia ren­kai­siin, vaih­taa ta­ka­va­lot ja muok­kaa si­vu­pei­lejä. Hän käyttää muu­tok­sis­sa ääni­ko­men­to­ja ja eleoh­jaus­ta, ja kaik­ki muu­tok­set ovat val­mii­ta muu­ta­mas­sa se­kun­nis­sa. Tämän mah­dol­lis­taa lisätty to­del­li­suus (AR = Aug­men­ted rea­li­ty). Oh­jel­mis­to on ke­hi­tet­ty vir­tu­aa­li­ses­sa tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rios­sa ja tii­min saa­vut­ta­mat tu­lok­set voi­vat mul­lis­taa tuo­te­ke­hi­ty­sin­sinöörien ja muo­toi­li­joi­den työta­vat.

Virtuaalisessa sunnittelussa käytetään apuna lisätyn todellisuuden HoloLens-laseja, joka lisää virtuaalista sisältöä fyysiseen kohteeseen.

Mallia muutetaan eleohjauksella ja äänikomennoilla

Os­ter­man­nil­la on päässään Ho­lo­Lens-la­sit eli lisätyn to­del­li­suu­den la­sit. Mic­ro­sof­tin ke­hittämä mo­bii­lijärjes­telmä lisää vir­tu­aa­lis­ta sisältöä fyy­si­seen koh­tee­seen eleoh­jauk­sel­la ja ääni­ko­men­noil­la. Os­ter­man­nin tar­vit­see vain osoit­taa Gol­fia sor­mel­laan ja Ho­lo­Lens muut­taa Gol­fin värin, vaih­taa pyörät ja muok­kaa lo­ka­suo­jat. Alun pe­rin Golf on R-Line-mal­li, mut­ta muut­tuu täysin uu­dek­si ver­siok­si. Ehkä tämä mal­li il­mes­tyy myyn­ti­pis­tei­siin puo­len vuo­den ku­lues­sa?

Frank Os­ter­mann (52) on val­mis­tu­nut tie­to­tek­niik­kain­sinöörik­si. Hän joh­taa Volkswa­ge­nil­la Wolfs­bur­gis­sa vir­tu­aa­lis­ta tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rio­ta, yhtä kuu­des­ta Volkswagen-kon­ser­nin la­bo­ra­to­riois­ta, jot­ka si­jait­se­vat Wolfs­bur­gis­sa, Ber­lii­nissä, Münc­he­nissä ja San Franciscos­sa. Uusin la­bo­ra­to­rio tu­lee Barce­lo­naan. Näissä la­bo­ra­to­riois­sa Volkswa­ge­nin asian­tun­ti­jat suun­nit­te­le­vat di­gi­taa­lis­ta tu­le­vai­suut­ta yh­teis­työssä tut­ki­mus­lai­tos­ten ja tek­no­lo­gia­kump­pa­nei­den kans­sa. Uusia rat­kai­su­ja big da­tan hyödyntämi­sessä, teol­li­suus 4.0:aa, esi­nei­den in­ter­ne­tiä eli IoT:tä, lii­tettävyys- ja liik­ku­vuus­pal­ve­lui­ta ja vir­tu­aa­lis­ta to­del­li­suut­ta luo­daan tii­viissä yh­teis­työssä.

On selvää, että tämä on tapa, jolla kehitämme seuraavat mallimme.
Frank Ostermann

Lisätyn ja virtuaalitodellisuuden avulla muutokset mallissa näkyvät heti

– Olem­me Volkswa­ge­nil­la käyttäneet jo jon­kin ai­kaa lisättyä to­del­li­suut­ta ja vir­tu­aa­li­to­del­li­suut­ta luo­dak­sem­me kol­miu­lot­tei­sen ku­van au­tos­ta, Os­ter­mann ker­too.

– Vir­tu­aa­li­nen tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rio on mer­kittävä as­kel eteenpäin. Muu­tam­me tek­no­lo­gian tuo­te­ke­hi­tyk­sen työka­luk­si.

Tämä mah­dol­lis­taa sen, että Volkswa­ge­nin in­sinöörit voi­vat muut­taa ha­lu­tes­saan va­rus­tei­ta ja jopa suun­ni­tel­la uusia kom­po­nent­te­ja vir­tu­aa­li­ses­ti ja työn tu­lok­set ovat heti nähtävissä.

Vir­tu­aa­li­nen tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rio työsken­te­lee tii­viissä yh­teis­työssä tuo­te­ke­hi­tyk­sen kans­sa. He ovat yh­dessä lähellä en­simmäistä uut­ta kon­sep­tia­jo­neu­voa ja muo­toi­lu­tut­kiel­mia.

– Edistämme osaa­mi­sel­lam­me tek­nistä tuo­te­ke­hi­tystä ja tar­joam­me räätälöityjä vir­tu­aa­li­sen suun­nit­te­lun ja järjes­telmäsuun­nit­te­lun rat­kai­su­ja kai­kil­le kon­ser­nin brändeil­le.

HoloLens-teknologia mahdollistaa myös yhteistyön eri puolilla maailmaa sijaitsevien tiimien kesken.
 

Virtuaalitodellisuus jättää savimallit historiaan

Mik­si tällai­sia työta­po­ja tar­vi­taan?

Lisätyn to­del­li­suu­den ja vir­tu­aa­li­to­del­li­suu­den hyödyntämi­nen säästää ai­kaa ja ke­hi­tys­kus­tan­nuk­sia. Jo­kai­nen pro­ses­sin as­kel voi­daan tehdä no­peam­min ja te­hok­kaam­min vir­tu­aa­li­ses­sa tuo­te­ke­hi­tys­la­bo­ra­to­rios­sa esi­mer­kik­si Ho­lo­Lens-la­se­ja hyödyntäen.

Ho­lo­Lens ei ai­noas­taan näytä jo­kais­ta muo­toi­lu- tai va­rus­te­muu­tos­ta mal­lis­sa, vaan se mah­dol­lis­taa myös usei­den eri puo­lil­la maa­il­maa si­jait­se­vien pro­jek­ti­ryh­mien yh­teis­työn, esi­mer­kik­si Wolfs­bur­gis­sa, Chat­ta­noo­gas­sa ja Shang­hais­sa. Kaik­ki näkevät koko ajan vii­mei­sen ver­sion ja ai­kaa vievä uu­del­leen­muok­kaus – esi­mer­kik­si sa­vi­mal­lien te­ke­mi­nen – voi jäädä his­to­ri­aan.

– Tii­mit voi­vat suo­raan seu­ra­ta ja ver­tail­la pie­nem­piäkin muu­tok­sia ja tämän jälkeen tehdä päätökset to­teu­tuk­ses­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, että ta­voit­teet voi­daan saa­vut­taa no­peam­min, Os­ter­mann sel­vittää.

Seuraavat Volkswgen-mallit kehitetään HoloLens-järjestelmällä

Tällä het­kellä Ho­lo­Lens-järjes­telmä on edel­leen tes­ti­vai­hees­sa. Jat­kos­sa käyttäjät voi­vat nähdä koko Volkswa­ge­nin merk­ki­port­fo­lion ja esi­mer­kik­si esi­tellä kun­kin mal­lin eri ko­ri­vaih­toeh­dot: ke­hittäjät voi­vat muut­taa se­dan-mal­lin vir­tu­aa­li­ses­ti SUV-mal­lik­si, far­ma­ri­mal­lik­si, avoau­tok­si tai coupé-mal­lik­si.

– Vain muu­ta­ma vuo­si sit­ten tämä oli science fic­tio­nia. Nyt on täysin selvää, että tämä on tapa, jol­la ke­hitämme seu­raa­vat mal­lim­me, sa­noo Os­ter­mann.

Lue lisää