Volkswagen parantaa liikenneturvallisuutta ajoneuvojen välisellä kommunikaatiolla

Volkswagen varustaa ensimmäiset automallit pWLAN-tekniikalla vuonna 2019. Tiedot uusista liikenneriskeistä lähetetään muille ajoneuvoille ja lähiympäristöön muutamassa millisekunnissa. 

Teksti Volkswagen  | Kuvat Volkswagen I Heinäkuu 2017

Ajo­neu­vo­jen väli­set sekä ajo­neu­vo­jen ja lähia­lu­een lii­ken­nein­fra­struk­tuu­rin väli­set yh­tey­det ovat tärkeä as­kel koh­ti ver­kot­tu­nut­ta au­toi­lua, jon­ka ta­voit­tee­na on välttää lii­ken­neon­net­to­muuk­sia ja mi­ni­moi­da nii­den seu­rauk­sia. Volkswagen aloit­taa vuon­na 2019 pW­LAN-tek­no­lo­gian asen­ta­mi­sen va­kio­va­rus­teek­si en­simmäisiin mal­lei­hin. Tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa tie­to­jen vaih­don eri val­mis­ta­jien au­to­jen välillä. Tie­toa voi­daan siirtää sekä au­tos­ta toi­siin au­toi­hin (car-to-car) että ajo­neu­vois­ta lii­ken­teen in­fra­struk­tuu­ril­le (car-to-X). Tämä mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si ruuh­kia ja on­net­to­muuk­sia kos­ke­vien tie­to­jen ja­ka­mi­sen no­peas­ti aina puo­len ki­lo­met­rin etäisyy­del­le saak­ka.

Volkswa­ge­nin käyttämä tek­niik­ka pe­rus­tuu au­to­teol­li­suu­den kan­sainväli­ses­ti stan­dar­doi­maan ja tes­taa­maan IEEE 802.11p (pW­LAN) -stan­dar­diin.

Tämä eri­tyi­ses­ti au­to­jen so­vel­luk­siin ke­hi­tet­ty tek­no­lo­gia mah­dol­lis­taa lii­ken­ne­ti­lan­net­ta, va­roi­tuk­sia ja jopa au­ton omien an­tu­rei­den te­ke­miä mit­tauk­sia kos­ke­vien tie­to­jen ja­ka­mi­sen lähia­lu­eel­le mil­li­se­kun­neis­sa. Tämä laa­jen­taa au­ton vai­ku­tusa­lu­een usei­siin sa­toi­hin met­rei­hin ja mah­dol­lis­taa käytännölli­ses­ti kat­sot­tu­na näke­mi­sen kul­man taak­se.

Ha­luam­me pa­ran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ver­kot­tu­nei­den ajo­neu­vo­jen avul­la.
Johannes Neft

Järjes­telmä hyödyntää eri­tyi­ses­ti lii­ken­ne­tur­val­li­suu­del­le ja lii­ken­teen su­ju­vuu­den pa­ran­ta­mi­sel­le va­rat­tua taa­juus­kais­taa. Kos­ka tie­to on luon­teel­taan hy­vin pai­kal­lis­ta, sitä ei koo­ta mi­hinkään kes­ki­te­tys­ti. Tämän vuok­si järjes­telmä ei ole riip­pu­vai­nen mat­ka­pu­he­lin­ver­kon kat­ta­vuu­des­ta eikä ai­heu­ta tie­to­lii­ken­ne­kus­tan­nuk­sia.

Volkswa­ge­nin ta­voit­tee­na on, että jat­kos­sa sekä mat­ka­pu­he­lin­ten lii­tettävyys että pW­LAN-tek­niik­ka kuu­lu­vat au­to­jen va­kio­va­rus­tuk­seen. ”Ha­luam­me pa­ran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta ver­kot­tu­nei­den ajo­neu­vo­jen avul­la ja te­hok­kain tapa saa­vut­taa tämä on yh­teis­ten tek­no­lo­gioi­den no­pea käyttöönot­to. Tärkeintä on, että mah­dol­li­sim­man mo­net val­mis­ta­jat ja yh­teis­työkump­pa­nit ot­ta­vat tek­nii­kan käyttöön kat­ta­vas­ti”, ker­too Volkswa­ge­nin ko­rin­ke­hi­tys­osas­tos­ta vas­taa­va joh­ta­ja Johannes Neft.

Tietoa paikallisista riskeistä

Käyttöönot­to­vai­hees­sa vuon­na 2019 järjes­telmä pe­rus­tuu va­roi­tuk­siin ja tie­toon no­peas­ti il­me­ne­vistä pai­kal­li­sis­ta ris­keistä, joi­den pe­rus­teel­la voi­daan en­na­koi­da mah­dol­li­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta. Tällai­nen voi olla esi­mer­kik­si hätäjar­ru­tus tai an­tu­rei­den ha­vait­se­ma mus­ta jää. Muu­ta­mas­sa mil­li­se­kun­nis­sa tie­to voi­daan ja­kaa lähia­lu­eel­le, jol­loin muut tienkäyttäjät voi­vat rea­goi­da ris­ki­ti­lan­tee­seen.

Kos­ka järjes­telmän te­hok­kuus pa­ra­nee käyttäjämäärän kas­vaes­sa, Volkswagen on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na pro­jek­teis­sa vi­ran­omais­ten, lii­ken­ne­mi­nis­te­riöiden ja mui­den au­to­teol­li­suu­den ja lii­ken­teen alan yh­teis­työkump­pa­nei­den kans­sa, ja näin edistää myös tek­no­lo­gian käyttöönot­toa sar­ja­tuo­tan­nos­sa. Sa­man­ai­kai­ses­ti et­sitään kei­no­ja tie­to­suo­jan var­mis­ta­mi­sek­si.

Kun myös po­lii­si ja pe­las­tus­lai­tok­set ot­ta­vat pW­LAN-tek­nii­kan käyttöön, au­toi­li­jat voi­vat saa­da en­na­kol­ta tie­don häly­tys­ajo­neu­vo­jen saa­pu­mi­ses­ta – etäisyy­destä ja suun­nas­ta. Sak­sa, Alan­ko­maat ja Itäval­ta ovat jo il­moit­ta­neet suun­ni­tel­man va­rus­taa myös tie­työmai­den lii­ken­teen oh­jauk­ses­sa käytettävät perävau­nut pW­LAN-tek­nii­kal­la, jot­ta törmäys­ris­kiä voi­daan vähentää eten­kin moot­to­ri­teillä.

Pyr­kiessään koh­ti au­to­maat­tis­ta ja yh­teis­toi­min­nal­lis­ta lii­ken­nettä Volkswagen työsken­te­lee myös lii­ken­ne­va­lo­jen kal­tais­ten lii­ken­nein­fra­ra­ken­tei­den ja mui­den tien käyttäjien kans­sa, jot­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin pa­ran­taa pW­LAN-tek­nii­kan avul­la.

Lue lisää