Volkswagenin Park Assist täyttää 10 vuotta

Volkswagen esitteli pysäköintiavustimen ensimmäisenä autovalmistajana maailmassa jo kymmenen vuotta sitten. Jatkuvan kehitystyön tuloksena Park Assist on entistäkin älykkäämpi ja hyödyntää pienimmätkin tilat.

Teksti Volkswagen  | Kuvat Volkswagen I Marraskuu 2016

Ku­ka­pa ei oli­si jos­kus ol­lut tur­hau­tu­nut et­siessään so­pi­vaa pysäköin­ti­paik­kaa? Pysäköin­ti­pai­kat tun­tu­vat jos­kus käyvän vähiin – eivätkä vain maa­il­man met­ro­po­leis­sa. Pai­kan löydyt­tyä on edessä haas­te pysäköin­nistä.

Vaik­ka oli­sit pysäköin­nyt tu­han­sia ker­to­ja, se tun­tuu aina vai­val­loi­sel­ta. 2000-lu­vun alus­sa Volkswa­ge­nin in­sinöörit ot­ti­vat haas­teek­seen rat­kais­ta on­gel­man. Vuon­na 2006 esi­tel­tiin pysäköin­tia­vus­tin Park As­sist.

Park Assist ohjaa lähes automaattisesti parkkiin

Tänä päivänä tur­hau­tu­nut pysäköijä voi vain ir­rot­taa kädet irti oh­jaus­pyörästä ja no­ja­ta ren­to­na selkäno­jaan. Järjes­telmä tu­kee ja avus­taa kul­jet­ta­jaa te­kemällä tar­vit­ta­vat oh­jaus­liik­keet ihan­teel­li­seen pysäköin­tiin. Park As­sist mit­taa ohi ajaes­sa pysäköin­ti­pai­kan, opas­taa aloi­tus­pis­tee­seen ja hoi­taa oh­jaus­pyörän käytön ja kul­jet­ta­ja hoi­taa oh­jei­den mu­kai­ses­ti kaa­su- ja jar­ru­pol­ki­men käytön.

Uuden sukupolven Park Assist osaa pysäköidä auton myös 90 astetta poikkiparkkiin.
Uu­te­na omi­nai­suu­te­na Park As­sist aut­toi nyt myös pysäköin­ti­ruu­dus­ta pois. 
 

10 vuot­ta sit­ten mah­dol­li­suu­det oli­vat vielä ra­jal­li­set en­sie­si­tel­lyssä Tou­ra­nis­sa: mak­si­mis­saan kak­si kor­jaus­lii­kettä edes­ta­kai­sin ja pysäköinti ka­dun reu­nan mu­kai­ses­ti tas­ku­park­kiin. Järjes­telmä vaa­ti ti­laa au­ton pi­tuu­den lisäksi 1,4 met­riä. So­pi­van pai­kan löytämi­nen ka­peil­la ka­duil­la kes­kus­tas­sa oli vielä haas­teel­lis­ta.

Sa­maan ai­kaan ke­hi­tys­työ oli kui­ten­kin täydessä vauh­dis­sa. Pysäköin­tia­vus­ti­mes­ta piti saa­da käytännölli­sem­pi ja käyttäjäystävälli­sem­pi. Ja niin ta­pah­tui­kin.

Park Assist kehittyi nopeasti

Vuo­teen 2010 men­nessä tas­ku­park­kiin pysäköinti no­peu­tui ja ti­laa tar­vit­tiin au­ton pi­tuu­den lisäksi 1,1 met­riä.

Kak­si vuot­ta myöhem­min järjes­telmä osa­si pysäköidä 90 as­teen kul­mas­sa poi­kit­tais­park­kiin. Yhä mo­ni­mut­kai­sem­mat al­go­rit­mit mah­dol­lis­ti­vat kah­den­tois­ta ult­raääni­sen­so­rin käytön ja ympäristön ha­vain­noim­mi­sen.

Tar­vit­ta­van pus­ku­ri­ti­lan määrä väheni aina 80 cm:iin.

Uu­te­na omi­nai­suu­te­na Park As­sist aut­toi nyt myös pysäköin­ti­ruu­dus­ta pois. Ti­laa au­ton lisäksi tähän tar­vi­taan vain 50 cm.

Nyt puut­tui enää koh­ti­suo­raan pysäköinti. Tähänkin Volkswa­ge­nin in­sinöörit löysivät rat­kai­sun. Vuon­na 2015 jul­kais­tiin Park As­sist 3.0, ja lisäksi avuk­si tuli hätäjar­ru­tus-omi­nai­suus. Vaik­ka se ei pys­ty täysin eli­mi­noi­maan on­net­to­muuk­sia pysäköidessä, se vähentää vau­rioi­ta.

Näytöllä ympäristön esteet ja liikkumisalue

Vii­mei­sen 10 vuo­den ai­ka­na teh­dyt muu­tok­set näkyvät myös oh­jaa­mos­sa. Alus­sa oli vain yk­sin­ker­tai­nen, graa­fi­nen näyttö, 1980-lu­vun tie­to­ko­ne­pe­lien tyy­liin. Nykyään ra­dion tai na­vi­gaat­to­rin näytöllä näkyy yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ympäristön es­teet ja liik­ku­mi­sa­lue, jota järjes­telmä päivittää re­aa­liai­kai­ses­ti.

Vaik­ka ke­hi­tys kul­kee koh­ti ope­tet­tua ja kau­ko-oh­jat­tua pysäköintiä sekä it­seoh­jau­tu­vaa aja­mis­ta, yksi asia on var­maa: Park As­sist on poh­ja­na tu­le­vil­le­kin järjes­tel­mil­le.

Park As­sist on ny­kyi­sin saa­ta­vil­la seu­raa­viin mal­lei­hin: Touran, Golf-mal­lis­to, Ti­guan, Passat, CC ,Sha­ran sekä Volkswagen-hyöty­au­to­mal­lei­hin Caddy ja Craf­ter.

Suo­mes­sa on 10 vuo­den ai­ka­na os­tet­tu yh­teensä noin 35 000 Volkswagen Park As­sist -pysäköin­tia­vus­tin­ta.

Näytöllä näkyy yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ympäristön es­teet ja liik­ku­mi­sa­lue, jota järjes­telmä päivittää re­aa­liai­kai­ses­ti.
 

Lue lisää